Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 25 03:38:40 2006
Subject:  Gui ban D.Huong (Post 3457)
Post No:  3458    

## ##V́ nghĩa lư kinh này rất huyền diệu, trí huệ của hàng Thanh văn không thể đạt đến được, tất cả hàng Bồ tát cũng không thể hiểu rơ, cho nên không có nhơn duyên người thưa hỏi về pháp môn Tịnh độ. ##

Xin bạn PS giải thích kinh này huyền diệu chỗ nào mà hàng Thanh văn và Bồ tát đều không hiểu rỏ?
Tôi là phật tử tại gia mới tu, mà đọc kinh ADĐ thấy rất là dễ hiểu không chút thắc mắc nào cả. Xin cám ơn

D. Hương##
Ba.n tha^'y de^~ hie^?u va` kho^ng tha('c ma('c ta.i vi` ba.n dda~ tha^'y ra^'t nhie^`u nguoi tu pha'p mo^n Ti.nh ddo^. ro^`i. Lu'c Pha^.t TC no'i kinh Di Da` thi` chu+a ai tu Ti.nh ddo^. ca?. o.i nguoi lu'c ddo' tha('c ma('c la` ta.i sao mo^.t nguoi ddu+'ng tru+o*'c ma(.t ho. tha`nh Pha^.t ba(`ng ca'ch die^.t tham sa^n si ma` ba^y gio*` la.i ba?o kho^ng ca^`n pha?i la`m nhu+ va^.y ma` chi? ca^`n nie^.m Pha^.t Di Da` va` ca^`u va~ng sanh. Ho. nghi ngo*` kho^ng bie^'t Pha^.t TC co' trick ho. hay kho^ng?
Namo^ Dia Tang Vu+o*ng Bo^` Ta't

3459<--Next   Previous-->3457   View top 40 messages