Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Sun Mar 5 20:58:29 2006
Subject:  Gu*?i Ba.n Phuc'-So*n
Post No:  2726     Reply to:   2725

Dda.o hu*~u Phuc' So*n post la' thu* na`y cu?a To^? A^'n Quang vie^'t, to^i xin ho?i dda.o hu*~u ra(`ng co' hie^?u he^'t y' chi'nh cu?a ba`i vie^'t kho^ng va^.y ? Ne^'u hie^?u he^'t thi` xin dda.o hu*~u gia?i thi'ch giu'p cho to^i ddu*o*.c tho^ng suo^'t ddoa.n thu* sau :

" Nếu chẳng chỉ ra được chính ḿnh là có hay không, nhưng lại muốn biết "Phật là có hay không" trước đă th́ đấy chỉ là câu hỏi cuồng vọng, không đáng luận tới, chẳng phải câu hỏi thấu đạt lư đến cùng tận! Phật rốt ráo là có. V́ phàm t́nh của ông chưa sạch, nên Phật chẳng thể hiện. Chính các hạ cũng là có. Do Ngũ Uẩn của ông chưa là không nên cũng chẳng thể chỉ ra ngoài Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức được! "

" Pha^.t ro^'t ra'o la` co' ", nghi~a la` Pha^.t se~ thu*.c su*. la` "co' " khi ma` to^i dda~ thu*.c chu*'ng ddu*o*.c ta'nh giai kho^ng cu?a ngu~ ua^?n no*i to^i, nhu*ng ne^'u to^i dda~ thu*.c chu*'ng ddu*o*.c ta'nh giai kho^ng cu?a ngu~ ua^?n no*i mi`nh ro^`i, thi` to^i dda^u co`n tha^'y ca'i gi` la` thu*.c su*. "co' " nu*~a ?

To^i nghi~ ra(`ng Chu* Pha^.t, tu*'c la` Pha^.t Ta'nh hie^?n lo^. tro.n ve.n, thi` dda~ vu*o*.t kho?i ca'i y' nie^.m cu?a " co' " , cu?a "kho^ng" trong ngo^n tu*` cu?a the^' gian ...vi` va^.y to^i chu*a ddu*o*.c tho^ng suo^'t ddoa.n thu* tre^n cu?a To^? A^'n-Quang !

XTH
2727<--Next   Previous-->2725   View top 40 messages