Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  HL         Reply   Post Message
Date: Sat Jan 21 08:53:14 2006
Subject:  Phat
Post No:  2585     Reply to:   2570

Tôi sẽ không nói như Ngài Huyền Giác thiền sư
“Đấy lẽ thật, đây lời nói thật
Nói cho ḿnh và hy vọng đến với ai kia
Không có ư chi dối gạt phỉnh phờ
Được phép thệ ! Dù thề độc cũng xin cam nhận.?
Khi nào bạn tu đến đó th́ bạn sẽ hiểu.
Nếu như sau này có người tự xưng là Phật Di Lặc, bạn có tin không? Làm thế nào biết được người đó là Phật Di Lặc? Bạn có biết khi nào th́ Phật Di Lặc ra đời không để chúng ta có thể make sure là trong khoảng trung gian không có phật?

2586<--Next   Previous-->2584   View top 40 messages