Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Vạn Đức         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 22 23:59:39 2005
Subject:  Gởi AnNam:làm chứng dùm!
Post No:  2029     Reply to:   2027

Gởi AnNam,
Khi nào bạn truy t́m ra tung tích Sư phụ của ban PTDT đó, cho tôi hay, tôi đă print tất cả các posts trên diễn đàn này, dóng lại thành tập "Cửu âm chân kinh" sẽ gởi tới vị Sư phụ đó, để xin kiến giải về hành vi vô đạo của anh chàng tự xưng là PTDT này.
Xin các bạn trên diễn đàn này ai có printer xin in lại các posts trên diễn đàn này, để khi đối chất mà anh ta quen tánh củ (nói năng tuỳ hứng chẳng cần bằng chứng) chối quanh, th́ xin các PT làm chứng dùm.
Vạn Đức

2030<--Next   Previous-->2028   View top 40 messages