Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Sat Jun 3 11:24:50 2006
Subject:  Gui ban Phu'c So*n / Con cho^`n / Post 3092
Post No:  3094    

##Ngài Bách Trượng Hoài Hải Thiền Sư sau khi thuyết pháp, thấy một người già c̣n ngồi mà chẳng đi, bèn hỏi rằng: "Nhà ngươi là ai?"
Người ấy đáp: "Tôi ở tại núi này đă lâu rồi. Xưa kia có người hỏi tôi rằng: ' Người đại tu hành có lạc nhân quả chăng?' Tôi đáp: 'Không lạc."
Nhân lời đáp sai ấy, 500 đời tôi bị đọa làm chồn cáo. Nay xin Sư chuyển giùm, khiến thoát thân này.
Sư hô lên rằng: 'Bất muội'. Người già tỉnh ngộ, lột xác chồn cáo tại sau núi. Ngài Bách Trượng sai chúng lấy lễ tỳ khưu mà chôn đi.##
To^i cu~ng co' di.p ddo.c ca'i cung an na`y, nhu+ng kha'c mo^.t ti'. Thay vi` "Sư hô lên rằng: 'Bất muội' ", thi` cuo^'n sa'ch to^i ghi ra(`ng "Nguoi dda.i tu ha`nh pha?i dde^? y' to*'i ca'i nha^n qu?a cu?a mi`nh".
Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.

3095<--Next   Previous-->3093   View top 40 messages