Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  MPT         Reply   Post Message
Date: Sun Jan 15 19:41:02 2006
Subject:  Gui ban HL / Pha^.t
Post No:  2570    

Ba.n tra? lo*`i Phu'c So*n nhu+ sau, "##Trong Post No 2563, bạn Phúc Sơn có viết “Sau khi đức Thích Tôn thị tịch, trước khi đức Di Lặc đản sinh, không có vị Phật nào cả. Pháp của một vị Phật phải hoàn toàn mất đi, rồi mới có vị Phật khác ra đời. Trong khoảng trung gian, không có Phật.” Phật TC có nói câu này sao? Nếu vậy th́ Phật TC đă khéo léo dạy cho chúng ta tu tập để đạt đến đỉnh cao của trí tuệ. Lư do Phật nói như vậy là v́ khi chúng ta đạt được tâm như như bất động, chúng ta sẽ dễ dàng sanh tâm vui mừng, dễ dàng tự xưng ḿnh là Phật, và dễ dàng phủ nhận các pháp môn khác (v́ nhờ tu tập thiền mà được như như bất động.) Phật nói “Sau khi đức Thích Tôn thị tịch, trước khi đức Di Lặc đản sinh, không có vị Phật nào cả” là v́ Ngài không muốn chúng ta vội vàng tự xưng ḿnh là Phật, và Ngài không muốn chúng ta dừng ở tại đây (tức là chỉ được tâm như như bất động thôi) mà phải tiếp tục tu hành, quán chiếu, giữ tâm thanh tịnh cho đến khi đạt được đỉnh cao của trí tuệ. Đây là điều mà đức Phật TC muốn dạy cho chúng ta.##"
Khi Pha^.t no'i trong khoa?ng trung gian kho^ng co' Pha^.t nghi~a la` "kho^ng co' Pha^.t" chu+' kho^ng pha?i nhu+ ba.n speculate.

2571<--Next   Previous-->2569   View top 40 messages