Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon Jun 12 21:36:21 2006
Subject:  Cực Lạc có thật
Post No:  3114     Reply to:   3107

##Tôi chua từng nói có cỏi TPCL ngoài tâm, và tất cả kinh sách Phật cũng như vậy. bạn hay diễn giải nhầm lẫn quá, dù vô t́nh hay hữu ư đều phạm vào 1 giới cấm trong ngủ giới đó! (vọng ngữ)##

"Tùng thị tây phương, quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc"
Nếu Phật không vọng ngôn, th́ Phật đang nói chuyện hoang đường viễn vông cho trẻ nít nghe.

##Khi Kinh diển tả các cảnh Phật th́ phải hiểu các cảnh đó trong Tâm thức, nếu không tại sao Thiện tài đồng tử (trong kinh HN), được đức Di Lạc vổ đảnh cho đi thăm cảnh giới của Phật, thấy muôn ngàn cung điện huy hoàng trong cùng mọt lúc ,chập sau Di Lạc vổ đảnh Th́ Thiện Tài thấy các cung điện biến mất???.##

"Kỳ độ chúng sinh thường dĩ thanh đán, cách dĩ y kích, th́nh chúng diệu hoa, cúng dàng tha phương, thập vạn ức Phật"
Cần ǵ phải ngài A Dật Đa vỗ đầu, cần ǵ phải Thiện Tài mới có thiên nhăn, ai xáng lên đầu tôi một cái là tôi thấy trăng sao hoa đốm liền.

http://www.niemphat.net/Luan/ngauichdaisu.htm
26. Lời phổ thuyết ở Thiên Mă Viện, Hấp Phố
.....................
Kinh Kim Cang nói như huyễn, như mộng là để phá những thứ phàm, ngoại và hai thứ chấp: Ngă Chấp, Pháp Chấp. Bởi mộng cảnh tuy là Không, nhưng mộng tâm chính là giác tâm. Huyễn sự tuy là Không, nhưng huyễn vốn chẳng hoàn toàn là giả. Bọt nước tuy chẳng thật, nhưng phải đâu không là nước. Bóng dáng tuy không thực, nhưng nào phải không có chất.
V́ thế, biết được rằng: tuy lục phàm sanh tử qua lại như huyễn, như mộng, nhưng Phật tánh vẫn chẳng đoạn diệt, chỉ thường chẳng biết hay đó thôi! Bồ Tát hiểu rơ một niệm tâm tánh hiện tiền, xưa nay thường hằng, chẳng sanh, chẳng diệt, trên th́ bằng với chư Phật, dưới th́ bằng với chúng sanh. Dù chẳng muốn thượng cầu hạ hóa cũng chẳng thể được.
Nhưng, tuy phát đại tâm Bồ Đề, tập khí hư vọng vô minh từ vô thỉ rất nặng, quán lực nhỏ yếu, e dễ bị lui sụt, nên phải hiểu trọn vẹn lẽ trên, chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Bởi lẽ, một niệm tâm tánh hiện tiền của chúng ta vốn đă cùng tột theo chiều dọc, trọn khắp theo chiều ngang nên vốn đủ cả vô biên sát hải.
Nơi vô biên sát hải trong tâm tánh của ta, thật có thế giới Cực Lạc cách ngoài mười vạn ức cơi, thật có đức A Di Đà Phật hiện tại, Ngài đă chứng tâm tánh trước, từ bi tiếp dẫn hết thảy loài mê. Nay ta dùng Bồ Đề tâm lực này xưng danh hiệu Ngài th́ cùng với đức A Di Đà Phật như hư không ḥa lẫn hư không, như nước ḥa lẫn vào nước.

3115<--Next   Previous-->3113   View top 40 messages