Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thiềnsinh/Paris          Reply   Post Message
Date: Fri Jun 2 02:32:26 2006
Subject:  Tự tánh Di Đà/ban PS
Post No:  3086     Reply to:   3085

Gởi bạn ta,
##Làm sao cho tâm tịnh? Thiền định, niệm Phật, tŕ giới, tụng kinh, tŕ chú, vân vân và vân vân. Bạn thiền th́ bạn làm cho tâm bạn tịnh. Dễ thường tôi niệm Phật th́ tôi không làm cho tâm tôi tịnh được hả? Giỡn hoài. Câu Phật hiệu mà không làm cho tâm con người ta tịnh nổi, th́ ba cái hít thở phồng xẹp mỉm cười cũng đếch làm cho tâm con người ta tịnh nổi đi. ##

Bạn đă nói đúng nhiều so với mấy posts trước rồi đó, nhưng bạn c̣n quên 1 điều tối quan trọng, cho người tu Tịnh hoặc thiền là cái "mindfulness" trong từng câu niệm Phât ,hoặc trong từng hơi thở,đó mới là cái quan trọng trong công phu tu tập,để dẫn hành giả vê chỗ tịnh tâm hay nhất tâm đúng nghĩa.
Cái mindfulness này giữ cho hành giả A từ đầu giờ tới cuối giờ công phu ,vẫn biết là A đang niệm Phật hoặc đang hít thở ,và A là 1 thể nhất quán(an entity); có đôi lúc A nghĩ về chiêc xe mới, lúc đó A không phải là A nhất quán nữa, mà là A gián đoạn(fragment) . Trong thiền học gọi là "tự tánh trong từng hơi thở" ;tự tánh là chánh, và hơi thở chỉ là phương tiện mà thôi. Chỉ nhửng lúc đó mới thực sự tịnh tâm, nhất tâm. Tóm lại danh từ không quan trọng lắm trong đạo Phật (diễn tả cách nào miễn hành giả hiểu là đuợc), thực hành đúng mới là trọng yếu. Tôi chỉ tŕnh bày điều tôi biết tới bạn, v́ tôi có thiện cảm và quư mến với những người tinh tấn tu hành như bạn vậy, c̣n tuỳ ư bạn quyết định v́, ai tu nấy chứng mà.


3087<--Next   Previous-->3085   View top 40 messages