Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue May 30 20:50:47 2006
Subject:  Phổ Độ & Thiên Kiến /bạn Thiền Sinh
Post No:  3060     Reply to:   3058

##nếu trong tâm ta có những đức tính của Tịnh Độ th́ mới đuợc văng sanh về cỏi ấy.##

Trong tâm ta có đức tính Tịnh Độ, th́ làm cho ta dễ cảm thông với Phật th́ đúng. Nhưng việc văng sinh tùy thuộc ở 2 yếu tố: 1) bản nguyện tiếp dẫn của Phật, 2) ḷng mong muốn của chúng sinh được tiếp dẫn văng sinh.
Bạn quả thật là đă quên rằng Phật A Di Đà có bản nguyện tiếp dẫn văng sinh.
Chư Phật mười phương đều có Tịnh Độ, tất cả Tịnh Độ đều có công đức trang nghiêm như nhau cả. Tuy nhiên, theo như đức Thích Tôn giới thiệu (nếu bạn c̣n tin lời Phật dạy), th́ chúng ta chỉ biết có Phật A Di Đà là có bản nguyện tiếp dẫn mà thôi. V́ thế, cho nên đức A Di Đà mời đón, đức Thích Ca giới thiệu, nếu chúng ta không tin nhận th́ quả thật là phụ ḷng mong chờ và quan hoài của chư Phật vậy.

##v́ nơi đại học không có sẳn thầy(giáo thọ) kèm bậc trung học cho B như B đă mong đợi.##

Chao ôi, bạn nghĩ cơi Cực Lạc của đức A Di Đà thuộc vào hạng ǵ đây? Cơi ǵ, Phật ǵ mà chỉ dạy bậc thượng căn, chứ không thương tưởng đến hàng trung, hạ căn vậy?
Trong kinh Thập Lục Quán có nói rơ về chín phẩm văng sinh, Phật độ khắp, dạy khắp, chứ nào có chừa sót một ai đâu?

##nhưng tŕnh độ kém (không thấy "tức Tâm tức Phật"), dù có thầy nào (Phật A Di Đà) thuơng anh ta cần cù ,ban đặc ơn cho B lên đại học (văng sanh về Tịnh Độ), anh ta cũng không học nổi, ##

Ngài Châu Lợi Bàn Đà Già quả thật là độn căn, hai chữ "tảo chửu" học măi không nhớ, thế mà chỉ có một ḿnh đức Thích Tôn dạy, mà ngài đắc quả. Ở cơi ngũ trược này, với một vị Phật, mà c̣n được như thế, th́ cơi Cực Lạc, với y báo trang nghiêm, chư thượng thiện nhân đầy khắp, việc giáo huấn kẻ độn căn không phải là vấn đề nan giải.

##chớ đừng mong ước sang đó "sẻ đuợc học tiếp", chỉ là mông tưởng ảo huyền.##

Chư vị pháp thân Bồ Tát trong 41 địa vị, sự học của các ngài chắc rằng chưa bằng một góc của chư tăng thân làng Mai và của bạn Thiền Sinh, nên các Ngài phải cầu sinh sang Cực Lạc để gần Phật và học tiếp.

##đă có tâm an lạc thảnh thơi, dù không ước muốn về cỏi Cực lạc,th́ cũng vẩn đuợc xem như đang ở cỏi Cực lạc,##

Nói nghe th́ xuôi lỗ tai lắm. Tâm an lạc thảnh thơi, nhưng khi ông chủ sa thải công việc, tiền nhà nó đ̣i ngày hôm qua, vợ chồng con cái nó ốm cần thuốc từ lúc sáng, th́ tâm c̣n an lạc thảnh thơi không?

##Phật chính là bạn và bạn là Phật##

Bạn là Phật rồi th́ tại sao c̣n phải tu? Tâm này là tâm thanh tịnh th́ tại sao c̣n phải tập cho an lạc thanh tịnh?

##Cực lạc trong Tâm bạn; đừng vọng cầu bên ngoài uổng phí thởi gian một kiếp người mà chẳng bao giờ đạt đuợc ước muốn.##

Th́ tôi đă nói rồi: Cực Lạc mà ở trong tâm, th́ cái Làng Mai của bạn nó cũng không ở ngoài tâm, sao các bạn cứ ùn ùn về Làng Mai mà tu tập làm ǵ để ##uổng phí thởi gian một kiếp người## vậy?
Đức Di Đà chắc không hiểu cái chuyện "Cực Lạc trong tâm", nên mới tạo dựng cơi Cực Lạc ở phương Tây và mời đón chúng sinh về đấy để tu.
Thầy Nhat Hanh chắc đă lầu thông "Cực Lạc trong tâm", thế th́ tại sao thầy lại dựng Làng Mai và khuyến khích mọi người tụ tập về đấy để tu? Tại sao Thầy không khoát tay mà nói: các bạn ơi, Cực Lạc trong tâm, Làng Mai trong tâm, các bạn cứ an lạc thảnh thơi, ở đâu cứ ngồi nguyên đấy, thi đấy là Cực Lạc, đấy là Làng Mai, các bạn chẳng cần về cái Làng Mai này làm ǵ cho ##uổng phí thởi gian một kiếp người## .

3061<--Next   Previous-->3059   View top 40 messages