Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Tue Jul 18 22:53:41 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 27
Post No:  3290     Reply to:   3276

CHỨNG ĐẠO CA
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư
Biên dịch: Từ Thông Thiền Sư

Thi ca 27
Cái Thấy Của Người Chứng Đạo
CẢNH GIÁC VỀ Ư NIỆM CHẤP CỦA CHÍNH M̀NH

HÁN VĂN:
Hoát đạt không bát nhân quả
Mảng mảng đăng đăng chiêu ương họa
Khí hữu trước vô bệnh diệc nhiên
Hoàn như tỵ mịch nhi đầu hỏa.

DỊCH NGHĨA:
Kẻ thiển trí, chủ trương: RỖNG TUẾCH
Cơi đời KHÔNG, NHÂN QUẢ cũng KHÔNG
Khù khờ thay ! Một hiểu biết đáng thương !
Rước tai họa cho bản thân mà không hay biết

Kẻ chấp CÓ bị khổ đau v́ CÓ
Người chấp KHÔNG sẽ đau khổ bởi KHÔNG
Tránh lửa thiêu, đâm đầu chạy nhảy sông
Khỏi chết nóng, chết lạnh cũng là một cách chết !

3291<--Next   Previous-->3289   View top 40 messages