Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Nov 1 12:36:41 2005
Subject:  Chúng Ta Ở Trên Cùng Một Trang Giấy
Post No:  2217     Reply to:   2216

OK, bi giờ thì tôi với bạn ở trên cùng một trang giấy, không có chuyện ông nói gà bà nói vịt nữa, thì chúng ta quay giở lại đề tài bàn tán lúc ban đầu, post 2196
##Nhu+ va^.t du` tu Thie^`n hay Ti.nh ddo^, tha`nh co^ng nhu+ nhau, kho^ng ca'i na`o de^~ ho*n ca'i na`o.##

Tôi vẫn cho là tu Tịnh dễ thành công hơn, vì tôi căn cứ vào ngay nhời nói của bạn trong cái post 2216 này:
##Pha^.t Di DDa` dda~ hu+'a ro^`i, chi? ca^`n ha`nh gi?a muo^'n ddi la` su+. tie^'p da^~n se~ xa^?y ra.##

Mấy cụ tu Thiền có chịu đi TPCL đâu mà Phật tiếp dẫn. Tha lực nằm chình ình sẵn sàng chờ ở đấy, mà các cụ ấy có chịu lợi dụng đâu.
Vì thế các cụ ấy cứ lục tục mà tu từng chặng từng chặng, nhất quả, nhị quả, tam tứ quả, rồi thì thập tín, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác rồi Phật Quả.

Còn cái anh nhờ tha lực vãng sinh, có là binh nhì quèn nhất, hạ hạ hạ phẩm đi chăng nữa, thì cũng ít ra phải ngang hàng tứ quả A La Hán, bất sinh bất diệt bất luân hồi. Rồi từ đấy, qua mấy chặng thập nọ thập kia, rất là dễ. Vì sao? Vì gần Phật và các thượng thiện nhân, nên tu dễ và mau lắm.
Vì thế đức Phổ Hiền trong hội Hoa Nghiêm, khuyên các vị Bồ Tát trong 41 ngôi vị (4 cái thập và 1 cái đẳng giác = 41) rằng cần nên vãng sinh để gần Phật để mau thành quả Phật là thế.

2218<--Next   Previous-->2216   View top 40 messages