Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TK         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 14 00:33:25 2006
Subject:  Thế này nà thế nào?/ban PS
Post No:  3389     Reply to:   3385

##Có nghĩa rằng: không có cái ǵ ở ngoài tâm hay trong tâm cả. "Tâm" bao trùm tuốt luốt hết.
Thành ra nếu bạn cho rằng TPCL chỉ có ở trong tâm, th́ bạn sai. Nếu bạninh Dao chỉ thấy TPCL ở ngoài xa, th́ bạninh Dao cũng sai nốt.##

Xin giă nhời:
Tôi đă bảo với bạn---> tâm nà chủ muôn pháp, trùm hết pháp giơi --->có nghỉa nà không có ǵ nằm ngoài tâm được.
Nay bạn nại ní nuận giống y như tôi nói, rồi cho rằng ḿnh nói đúng. Thế này nà thế nào?? Nấy nư nuận người khác đă nói từ nâu, nàm ní nuận của ḿnh---> rồi cho tất cà người khác đều sai??? Thế này nà thế nào???????
TK

3390<--Next   Previous-->3388   View top 40 messages