Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Minhdao         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 5 22:49:47 2006
Subject:  Bạn TK
Post No:  3339     Reply to:   3337

###

Xin giă lời bạn như sau:

TPCL có thật nhưng v́ cái hiểu sai của bạn thành ra không thực và biến TPCL thành cỏi tạm bợ của kẻ thế gian muốn cầu phước báu, sau khi ĺa thân ở cỏi ta bà này

Xin chư Phật chứng dám cho ḷng thành của đệ tử đă làm mọi cách để đưa Phật tử tên......... ra khỏi đường mê chấp ,nhưng lực bất ṭng tâm đành phải buông xuôi, nữa đương gảy gánh ngoài ư muốn!.

Than ôi! chúng sanh v́ tâm chấp trước và thành kiến dày đặc mà đi vào đường mê, đến với Phật pháp v́ tâm vọng cầu của thế gian chớ không nh́n thấy được cái thâm diệu của PP.
Cầu mong chư Phật từ bi sớm gia hộ cho bạn trên đuờng tu tập trong kiếp này.

TK ###


Cám ơn Bạn đă cầu nguyện cho Tôi.

Bạn nói Tôi cầu Phước Báu vậy là Bạn mới hiểu sai đó.

Tôi Cầu "Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm".

Tôi xin cầu nguyện cho Bạn sớm ngày phá ḷng nghi và Ngă Chấp Quây đầu Niệm PhậtA Di Đà Phật :)

3340<--Next   Previous-->3338   View top 40 messages