Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  MinhDao         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 6 23:54:49 2006
Subject:  Bạn TK
Post No:  3343     Reply to:   3340

"-Phật nói các pháp đều vô ngả tuỳ duyên mà thành (when are sufficient conditions, thing manifests) , bàn luận theo bạn , thành hữu ngã.

-Phật nói các pháp có hình tướng, âm thanh đều vô thường (nothing remains the same in 2 consecutive moments) , thì bạn nhìn TPCL đầy màu sắc hình tướng là hằng thường, vĩnh cữu,--> ráng làm sao vãng sanh rơi vào 1 trong chín phẩm là chắc ăn rồi, thành bất tử.

-Phật nói tức tâm tức phật (niết bàn), bạn tin có và tìm cầu "Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm" ngoài tâm bạn.

Nếu vậy bạn thử nghĩ lại xem bạn có lảm đúng những điều căn bản của Phật dạy không???? Hỏi tức là trả lời dùm bạn rồi đó!
TK "


Chào Bạn TK :)


Tôi Tin có Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thật, tuy Tây Phương Cực Lạc cách đâyườiuôn ức Cỏi Phật nhưng cũng Chẳng ngoài Tâm.
Tôi nói vây Bạn hiểu chứ?
Tôi thấy Bạn hình như không hiểu rõ và lại Chấp vào Văn Tự.

Nếu Bạn muốn hiểu rõ thêm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì Bạn có thể nghe băng giảng " Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh " do HT Tịnh Không giảng.A Di Đà Phật :)

3344<--Next   Previous-->3342   View top 40 messages