Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 13 23:39:50 2006
Subject:  Thọ Ký thành Phật / bạn phàm phu
Post No:  3388     Reply to:   3364

Tôi không giả nhời bạn về những vấn đề khác mà bạn nêu lên trong bài viết.
Tôi chỉ xin trích ra mấy câu của bạn, và tôi xin góp ý.

##tôi có đọc trong 1 quyển sách nào đó có ghi là Đức Phật có dự đoán 1 người nào đó sau bao lâu sẽ thành đạo quả##

Bạn không nhớ, mà tôi cũng không biết, quyển sách nào là quyển sách nào.
Tôi chỉ biết trong kinh Pháp Hoa, đức Như Lai có thọ ký cho các đệ tử sau này sẽ thành Phật. "Thọ ký" không có nghĩa là phong chức ban tước, mà chỉ có nghĩa là dự đoán. Dự đoán cũng không đúng, phải dùng chữ tiên đoán mới đúng.
Dự đoán là còn có chút ý nghi vấn, không biết rằng chuyện ấy sẽ xẩy ra hay không. Tiên đoán thì biết chắc chắn rằng sẽ xẩy ra.
Trong hội Pháp Hoa, đức Như Lai thọ ký cho các đệ tử. Các đệ tử ấy đều là các bậc A La Hán, chứ không phải là hạng cha căng chú kiết vớ vẩn ở đâu, mà tự dưng Phật tiên đoán rằng ngày ấy tháng ấy sẽ thành Phật.
Các vị A La Hán bất sinh bất tử, không còn thối chuyển nữa. Chỉ một mạch tu cho tới khi thành Phật. Lâu mau chóng chầy thì lại là chuyện khác.

3389<--Next   Previous-->3387   View top 40 messages