Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Ngancau         Reply   Post Message
Date: Wed Mar 8 18:51:04 2006
Subject:  DUY THUC
Post No:  2735    

Minh Đăng :

Bồ tát tu tập đến dệ bát địa "BẤT ĐỘNG" ( bưóc vào Đệ tam a tăng kỳ) rồi th́ chủng tử tạp nhiễm phiền năo đă được thanh lọc hết cho nên cái thức "hỗn họp" đó xả bỏ là lư dương nhiên để thay vào đó A lại da mang tên mới là Dị Thục Thức.

NC : Huynh có thể cho biết the^m cụ thể khi Thực Hành làm sao để chuyển Ví Dụ : Như dùng Thức thứ mấy để chuyển Thức A Lại Da , hay Thức A Lại Da Tự Chuyển qua các phép Quán ? cám ơn .

Thân ái , NC

2736<--Next   Previous-->2734   View top 40 messages