Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  La?i Nha?i         Reply   Post Message
Date: Wed Apr 12 20:05:56 2006
Subject:  Gui ban Phu'c So*n / Post 2940 / A Di Da` Pha^.t
Post No:  2942    

## Tôi rất mừng là bạn La?i Nha?i không ngủ gật khi tôi nói về Tịnh Ðộ Tông.
Chứ tôi nhận thấy bạn tâm kiên cố nói về Chứng Ðạo Ca đến phát điếc lỗ tai, mà nghe chừng ai nấy vẫn ngủ vùi, không ai kêu ca lên tiếng cả.
Tôi nói về pháp môn Niệm Phật, đâu có phải chỉ để giả nhời một mình bạn XTH đâu?
Bạn La?i Nha?i không nghe thì cứ việc dẹp qua một bên, có người khác nghe. Không có người nghe, người đọc thì có bao nhiêu những vị khác người nghe và đọc.
Chư Tổ dạy rằng: nếu sức khỏe cho phép, thì mình niệm Phật to tiếng.
Niệm Phật to tiếng có nhiều lợi ích: ngăn chặn vọng niệm, hưng khởi tâm khẩn thiết dũng mãnh, tiếng vang khắp đại thiên thế giới làm lợi lạc chư hữu tình. ##
To^i ra^'t ti?nh ta'o khi ddo.c ca'c ba`i vie^'t cu?a ca'c ban tre^n die^~n dda`n na`y. Ta^m kie^n co^' no'i nhie^`u nhu+ng to^i cha('c kho^ng ai ddo.c vi` va(n chu+o*ng tri' thu+'c qu'a, hoa(.c co' ddo.c thi` cu~ng kho^ng hie^?u (to^i ddo.c ra^'t ti? mi? ma` co' hie^?u gi` dda^u. Co`n ba`i cu?a ba.n thi` de^~ hie^?u tha`nh ra mo*'i tha^'y la?i nha?i. Ba.n dda^u co' ba?o nguoi ta nie^.m Pha^.t ma` chi? da^~n ca'ch nie^.m Pha^.t tha`nh ra mo*'i tha^'y la?i nha?i. La?i nha?i nie^.m Pha^.t thi` to^'t vi` no' co' rythm, co`n ca'ch thu+'c nie^.m Pha^.t thi` ????

2943<--Next   Previous-->2941   View top 40 messages