Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  To Phu'c So*n         Reply   Post Message
Date: Mon Feb 6 12:31:14 2006
Subject:  Da.i & Tie^?u thu+`a
Post No:  2649    

Ba.nvie^'t,"Phật thuyết cả Tiểu lẫn Đại. Ngài A Nan chỉ trùng tuyên Tiểu Thừa, và chỉ có Tiểu Thừa xuất hiện trước là v́ căn cơ chúng sinh lúc ấy, chỉ có thể hấp thụ Tiểu Thừa Giáo mà thôi. Sau này, khi thời cơ nhân duyên đă tới, th́ chư Bồ Tát (những người đă được nghe Đại Thừa Giáo trong hội Hoa Nghiêm hay các pháp hội sau đó) mới thị hiện ở cơi Sa Bà này mà tuyên bày Đại Thừa Giáo. "
Theo ba.n thi`Ananda chi? tru`ng tue^yn Tie^?u thu+`a (ra^'t ddu'ng). Nhu+ va^.y thi` kinh Di DDa` kho^ng pha?i do Ananda no'i la.i ma`la` nguoi kha'c no'i. Ho*n nu+~a la`m sao ba.n bie^'t la` chu'ng sanh lu'c ddo' chi? co' the^? ha^'p thu. Tie^?u thu+`a ma` tho^i.

Ba.n vie^'t, "Nói tóm lại, Phật thuyết Đại Thừa Giáo rồi mới thuyết Tiểu Thừa Giáo. Nhưng phải đưa Tiểu Thừa Giáo ra trước, như để dạy trẻ biết đi, rồi mới cho Đại Thừa Giáo xuất hiện, như dạy trẻ biết chạy. "
Ta.i sao Tie^?u thu+`a la` ddi ma` DDa.i thu+`a la` cha.y. Ne^'u Pha^.t thuye^'t DDa.i thu+`a tru+o*'c, thi`ta.i sao la.i xua^'thie^.n sau (mi`nh co' the^? assume DDa.i thu+`a la` ddi)

Ngoài ra, c̣n ai mà nói là không có mười phương Tịnh Độ th́ thật là buồn cười.
Phúc mỏng như hàng Trời, mà c̣n được ở nơi trang nghiêm sung sướng. Vậy mà bậc vạn đức chí tôn, lại không có y báo vô lượng trang nghiêm ư?
Sao mà suy nghĩ nông nổi đến nỗi thế cơ chứ.

2650<--Next   Previous-->2648   View top 40 messages