Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  phàm phu         Reply   Post Message
Date: Fri Apr 14 04:15:39 2006
Subject:  chào các anh em
Post No:  2948    

chào các anh em đang tu Tịnh Độ
Tôi cũng đang niệm Phật đây. Tôi nguyên sanh sang cơi Tịnh Độ của Phật A Di Đà. Mong các anh em niệm Phật cho nhiều để rồi khi gặp nhau ở cơi Cực Lạc th́ ai nấy cũng hoan hỉ. Ban Phúc Sơn bạn ở trong diễn đàn này hăy là nhóm trưởng của những huynh đệ niệm Phật đi, mong sớm gặp lại các bạn ở thế giới Cực Lạc.

2949<--Next   Previous-->2947   View top 40 messages