Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 7 23:51:19 2006
Subject:  Gui ban TK (Post 3353) / Xin go'p y'
Post No:  3356    

Ba.n TK vie^'t, "Đạo Phật không phãi đạo cầu xin mà là đạo của trí tuệ, nếu bạn quen vọng cầu lâu ngày--> quên mất tự tánh mình --->làm sao thấy Di đà như Ngẫu ích DS đã nói. "
Dda.o Pha^.t kho^ng pha?i chi? la` dda.o cu?a tri' tue^. DDa.o Pha^.t la` dda.o tu+` bi pha^`n chi'nh, pha^`n phu. la` tri' tue^. Ta^'t ca? ca'c kinh sa'ch (tru+` kinh Thie^`n) dde^`u nha^'n ma.nh ve^` tu+` bi. Nguoi tu Ti.nh ddo^. chi? ca^`u va~ng sanh TPCL, que^n ta'nh hoa(.c nho*' ta'nh kho^ng pha?i la` mu.c ddi'ch cu?a ho. Khi va~ng sanh TPCL ro^`i thi` ho. se~ automatically tha^'y ta'nh.

Ba.n cu~ng vie^'t, "Còn lo sợ kiếp sao khó thành ngưỏi la chưa biết gì về luật nhân quả và nghiệp lực của Phật dạy ;chưa biết cái "nature of no- birth and no-death" của bạn nên tâm cứ sợ sêt ngày mình phài lìa đời (mất mình), do lo sợ đó ,cho nên cứ vọng cầu về cỏi TPCL để được bất tử. Nghiệp lực vọng cầu là 1 attachement nửa, nó sẽ dẫn bạn trong vòng luân hồi sinh tử mãi mãi."
Ba.n chu+a hie^?u ro~ Ti.nh ddo^., ne^n ti`m to`i ho.c ho?i the^m. TPCL kho^ng pha?i la` co~i lu.c dda.o cho ne^n lua^n ho^`i sanh tu+? nhu+ ba.n nghi~ kho^ng co' apply. DDe^? y' to*'i nha^n qu?a mo*'i tha^'y la` la`m nguoi ra^'t kho' chu+'. La`m a'c thi` ddoa. di.a ngu.c, tham lam thi` tha`nh nga~ qu?i, ngu muo^.i thi` tha`nh su'c sanh, la`m thie.^n thi` tha`nh thie^ n nha^n; la`m nguoi kho' la('m (pha?i balance ca'c ta'nh to^'t xa^'u, kho' balance la('m).
Namo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't

3357<--Next   Previous-->3355   View top 40 messages