Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Minh Đạo         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 14 19:27:42 2006
Subject:  Bạn PTDT
Post No:  3395     Reply to:   3394

A Di Đà Phật :)


###
Tha ho^` an hu+o*?ng o*? co~i tra^`n
Sa'm ho^'i la`m gi` cho ma^'t co^ng
La`m la`nh tra'nh a'c ta^m thanh ti.nh
Lu.c dda.o an vui Di.a Ta.ng bo^`ng.
Namo^ Dia Tang Vu+o*ng Bo^` Ta't. ###


Chào Bạn PTDT,

Tôi cũng rất ngưởng một tài làm thơ của Bạn
Nhưng Bạn biết nghĩa " Sám Hối " là ǵ không mà Tôi thấy Bạn rất Tự Tin nhiều lần Post bài Thơ của vậy.

### Sa'm ho^'i la`m gi` cho ma^'t co^ng ###


Tu Hành th́ cần phải " Sám Hối " mà Bạn lại làm Thơ kêu người ta đừng " Sám Hối "
chẳng khác nào phỉ bán lời Phật dạy.

Bạn nên suy nghỉ kỷ nha. Phỉ bán Phật là Tội A Tỳ Địa Ngục đó.
Địa Tạng Bồ Tát cũng không cứu Bạn nổi trừ khi Bạn " Sám Hối " nghiệp chứơng đó nghe.A Di Đà Phật :)

3396<--Next   Previous-->3394   View top 40 messages