Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 27 13:35:37 2005
Subject:  Nghĩa Là Gì
Post No:  2098     Reply to:   2097

Dạ thưa tôi cũng đoán là chữ Pali. Nhưng chữ đó nghĩa là gì?
Ở trong chăn thì mới biết chăn có rận. Bây giờ tôi mới thông cảm cho các Phật Tử, đi chùa Bắc Tông, nghe tụng kinh bằng tiếng Hán, thì như là vịt nghe sấm.
Tôi thì hiểu chữ Hán, nên khi xưa, tôi cứ lẩm bẩm: chữ nghĩa rõ như ban ngày ban mặt thế mà không hiểu là làm sao?
Bi giờ nghe bạn nói tiếng Pali, bạn chắc là hiểu rõ (như tôi hiểu chữ Hán), thì bạn lấy làm lạ rằng tại sao tôi không hiểu (cũng như lúc trước tôi lấy làm lạ tại sao người ta không hiểu chữ Hán trong kinh).

2099<--Next   Previous-->2097   View top 40 messages