Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Wed Jun 21 17:02:16 2006
Subject:  Gui ban Nguoi quan sat / Post 3186
Post No:  3188    

##Pháp môn DT bạn viết hồi nào có ai hay biết đâu, tôi chỉ biết pháp môn của thầy bạn khi phái bạn suống diễng đàng này thôi là pháp môm ,"thiền vừa tu vừa hưởn" bạn lại trở chứn khùng rồi,cái têng "thằng khùng diễng đàng" chắt kết với bạn xuốt đời gồi đó, viết thử 1 bài thiền vừa tu vừa hưởn + references của nhà bạn tôi xem thử như thế nào, gồi tôi xẻ chuyền nghề "phật tánh" cho bạn, bộ hết kết phật tánh gồi hả? c̣n không th́ đừn hồng biết phật tánh là ǵ?
Người quang sát##
Phap mo^n cu?a to^i kho^ng pha?i la` "Thie^`n vu+`a tu vu+`a hu+o*" nhu+ ba.n no'i. Pha'p mo^n na`y do to^i che^' ra. Mo^.t la^`n nu+~a to^i ke`m theo dda^y:
DDIE^?M CA^`N BIE^'T TRONG DDA.O PHA^.T

Tru+o*'c khi va`o ba`i gia?ng thu+' nha^'t, to^i xin no'i va`i ha`ng: thu+' nha^'t to^i kho^ng co' y' ddi.nh quye^'n ru~, thu hu't Pha^.t tu+? tu theo pha'p mo^n Dia Tang (PMDT), thu+' nhi` nhu+~ng gi` to^i no'i dde^`u hoa`n to`an du+.a tre^n kinh sa'ch theo su+. hie^?u bie^'t cu?a to^i, thu+' ba PMDT ddo`i ho?i nguoi theo mo^n na`y pha?i thu+.c ha`nh mo*'i hie^?u tha^'u dduoc. Tho*`i gian dde^? tho^ng hie^?u pha'p mo^n thi` tu`y nguoi, co' nguoi mo^.t sa't na, co' nguoi ca? nga`n kie^'p; to^i thi` ma^'t va`o khoa?ng 12 na(m mo*'i hie^?u dduoc ta.i vi` kho^ng chu' ta^m. To^i xin ca^`u nguye^.n chu+ Pha^.t gia ho^. cho nhu+~ng ba.n na`o muo^'n tu theo PMDT dde^? cho ca'c ba.n kho^ng ma^'t nhie^`u thi` gio*` nhu+ to^i. To^i hy vo.ng la` chi? to^'n mo^.t tua^`n le^~ (ne^'u thu+.c ha`nh). To^i xin du`ng tie^'ng Anh trong va`i tru+o*`ng ho*.p cho ro~ nghi~a va` cho nhu+~ng chu+~ to^i kho^ng bie^'t tie^'ng Vie^.t hoa(.c Ha'n tu+. go.i la` gi`.

Cu~ng nhu+ ta^'t ca? mo^n ho.c ve^` religion, thi` ha`nh gia? ne^n co' mo^.t ti' background ve^` gia'o ly'. To^i nghi~ la` gia'o ly' Pha^.t gia'o thi` ba.n bie^'t ra`nh ho*n to^i. PMDT cu~ng va^.y, vi` dda^y la` Pha^.t ho.c cho ne^n tru+o*'c nha^'t ca'c ba.n ne^n bie^'t:
1) Li.ch su+? Du+'c Pha^.t Thi'ch Ca
2) Tu+' Die^.u De^', Ba't Cha'nh Da.o, Tha^.p Nhi. Nha^n Duye^n
3) Die^?m no^`ng co^'t trong da.o Pha^.t: Impermanence, No-Self (NS), Nie^'t Ba`n (NB). Impermanence thi` ddo*n gia?n, NS va` NB thi` ra^'t kho' hie^?u. Chu' y' dde^'n NS, ne^'u kho^ng hie^?u NS thi` kho^ng the^? na`o hie^?u NB. Theo kinh nghie^.m cu?a to^i va` nhie^`u nguoi ba.n thi` co' lu'c tra?i qua bie^'t bao nhie^u tho*`i gian cu~ng kho^ng hie^?u dduoc NS, ddu`ng mo^.t ca'i hie^?u dduoc ngay. Khi hie^?u dduoc thi` mo^.t cha^n tro*`i ro^.ng lo*'n mo*? ra cho mi`nh. Pha^.t Thi'ch Ca gia'c ngo^. vi` "bie^'t ca'i NS." Hie^?u va` bie^'t la` hai ca'i hoa`n toa`n kha'c nhau (to^i se~ tri`nh ba`y sau na`y.) Ba.n pha?i do.c ve^` su+. kha'c bie^.t giu+~a NB theo tu+ tu+o*?ng Nguye^n Thu?y va` Da.i thu+`a; co`n trong Da.i thu+`a thi` kha'c bie^.t giu+~a NB-Thie^`n va` NB-Ti.nh ddo^.

HIE^?U & BIE^'T

Co' ra^'t nhie^`u kinh sa'ch, ba`i gia?ng no'i ve^` va^'n dde^` na`y. Ho. no'i chi tie^'t, du`ng va(n chu+o*ng bo'ng ba^?y, ddo.c tha^'y thu' vi. ho*n ba`i cu?a to^i. To^i ra'ng no'i ra su+. hie^?u bie^'t cu?a to^i cho ba.n. PMDT chu' tro.ng nhie^`u ve^` thu+.c ha`nh ne^n to^i ddu+a ra ca^u chuye^.n ma` co' the^? co' tha^.t. Ne^'u ai ho?i ba.n la` tra'i du+a ha^'u no' ra la`m sao, gio^'ng ca'i gi`, ngon kho^ng, thi` ba.n tra? lo*` ra sao? To^i nghi~ la` ba.n se~ no'i no' la` tra'i ca^y, co' tra'i tro`n, co' ca'i ba^`u du.c, lo*'n be'; be^n ngoa`i ma^`u xanh. Ca('t no' ra thi` be^n trong ma^`u ddo?, a(n va`o ngo.t nhu+ ddu+o*`ng. Nguoi na`o ma` nghe ba.n no'i nhu+ the^' thi` nguoi ta se~ la^.p la.i y chang khi nguoi kha'c ho?i ho. vi` ho. hie^?u ca'i ma` ba.n die^~n ta? cho ho. Tha^.t su+. thi` ho. kho^ng bie^'t no' xanh hay ddo? la`m sao, lo*'n be' the^' na`o, ngo.t nhu+ ddu+o*`ng la` co' mu`i vi. gi`. Thay vi` tra? lo*`i cho ho., ba.n bo^? tra'i du+a ha^'u ra ca('t cho ho. mo^.t mie^'ng. Ca(`m le^n a(n va`o la` ho. bie^'t ngay. Mo^.t tho*`i gian sau qua ddi, ne^'u co' ai ho?i ho. a(n du+a ha^'u co' ngon kho^ng thi` ba.n nghi~ la` ho. tra? lo*`i la`m sao? To^i nghi~ la` ho. ddinh ninh trong gia^y la't ro^`i tu+. nhie^n vo^~ tra'n mo^.t ca'i vi` nho*' ra tra'i du+a ha^'u no' ngon nhu+ the^' na`o va` tho^'t le^n "tro*`i o*i ngon la('m". Ho. dda~ bie^'t dduoc tra'i du+a ha^'u.

To'm ta('t la.i la` ta tha^'y co' ba ca'i bie^'t, ca'i bie^'t na`o cu~ng to^'t he^'t nhu+ng co' ca'i to^'t ho*n ca'i kha'c:
1) Bie^'t vi` ho.c tu+` nguoi kha'c. Tha^.t su+. thi` nguoi ta bie^'t chu+' mi`nh kho^ng bie^'t.
2) Kho^ng ai da^.y mi`nh ma` mi`nh bie^'t vi` mi`nh du`ng ly' lua^.n logic. Bie^'t kie^?u na`y ra^'t quan tro.ng vi` da^y la` cai' cho mi`nh tie^'n tha^n trong xa~ ho^.i; bie^'t dduoc nhie^`u thu+' ma` nguoi kha'c kho^ng bie^'t. Nhu+ng ca'i bie^'t na`y gia?i quye^'t dduoc nhu+~ng va^'n dde^` ma` chi? ddo`i ho?i logic: che^' ra ma'y ddie^.n tu+?, xe ho*i,...Co`n nhu+~ng gi` ma` "go beyond logic" thi` kho^ng gia?i quye^'t dduoc; thi' du. nhu+ nhu+~ng cung an cu?a Thie^`n, mi`nh ddi dda^u sau khi mi`nh che^'t,....Bie^'t ba(`ng logic co' gio*'i ha.n.
3) Bie^'t ba(`ng "Insight", hi`nh nhu+ Thie^`n go.i la` Qua'n. Ne^'u kho^ng ddu'ng xin ca'c ba.n su+a? la.i. Theo su+. hie^?u bie^'t cu?a to^i (co' the^? sai) thi` Ti.nh ddo^. coi ca'i ddo' la` "Ti'n Nguye^.n Ha.nh". Nguoi tu the PMDT ca^`n pha?i co' ca'i na`y.

BO^?N PHA^.N CU?A HA`NH GI?A

Nguoi tu theo PMDT pha?i: la`m ddie^`u to^'t, tra'nh ddie^`u xa^'u, giu+~ cho ta^m thanh ti.nh. Nguoi tu PMDT pha?i co' tu+. do la`m nhu+~ng ddie^`u tre^n theo y' mi`nh, kho^ng bi. ca'c pha'p mo^n kha'c chi pho^'i.

Ca^u dda^`u tie^n la` lo*`i no'i cu?a DDu+'c Pha^.t. Ca^u thu+' hai dde^? chi? cho mi`nh phu+o*ng pha'p ddu'ng nha^'t dde^? thi ha`nh bo^?n pha^.n cu?a mi`nh. Ne^'u kho^ng co' tu+. do thi` kho^ng the^? na`o bie^'t la`m ddie^`u gi` to^'t hoa(.c xa^'u hay giu+~ cho ta^m thanh ti.nh dduoc. Tu+. do provides cho mi`nh ca'i "bie^'t" nhu+ dda~ no'i o*? pha^`n tre^n.

PHA'P MO^N DI.A TA.NG

Nguoi theo pha'p mo^n Di.a Ta.ng pha?i la`m ddie^`u to^'t, tra'nh ddie^`u xa^'u, giu+~ cho ta^m thanh ti.nh. Ngu+o*`i theo pha'p mo^n na`y la`m nhu+~ng ddie^`u tre^n theo su+. tu+. do cu?a mi`nh, kho^ng ne^n dde^? cho ca'c pha'p mo^n kha'c chi pho^'i.

Ta.i sao pha'p mo^n na`y go.i la` Di.a Ta.ng: Phong tu.c tho*` Di.a ta.ng Bo^` Ta't ra^'t thi.nh ha`nh cho dde^'n the^' ky? thu+' sa'u ro^`i tu+` tu+` bie^'n ma^'t. Mo^.t so^' nguoi lu'c ba^'y gio*` tho*` Di.a Ta.ng vi` ho. tha^'y Di.a Ta.ng trong lu.c ddo^., ga^`n mi`nh ho*n, co`n co~i Ta^y Phu+o*ng Cu+.c La.c thi` xa va.n da(.m. Cu~ng nhu+ trong qu'a khu+' co' mo^.t so^' nguoi ra^'t to^n tho*` Di La(.c Bo^` Ta't vi` muo^'n ve^` co~i cu?a Nga`i ddang ngu+. tri. (sung su+o*'ng trong Co~i Du.c). Trong nhu+~ng co~i na`y su+. sung su+o*'ng chi? co' gio*'i ha.n va` ta.m bo*. ne^n ve^` sau ho. tu theo Ti.nh ddo^. vi` pha'p mo^n na`y ddem dde^'n cho ho. con ddu+o*`ng gia'c ngo^. vie^n ma~n. Nhu+~ng nguoi thO*` Di.a Ta.ng lu'c ba^'y gio*` co' la`m gi` kha'c la. so vo*'i nhu+~ng nguoi kha'c kho^ng thi` kho^ng ai bie^'t vi` kho^ng co' sa'ch vo*? dde^? la.i. Co' the^? ho. kho^ng la`m gi` kha'c ma` chi? tho*` cu'ng Di.a Ta.ng nhie^`u ho*n nhu+~ng nguoi kha'c lu'c ba^'y gio*`. Cu~ng nhu+ nguoi Ta^y Ta.ng ba^y gio*`, ho. tho*` Ddu+'c Qua'n The^' A^m nhie^`u ho*n nhu+~ng nguoi kha'c, ho. la`m co*`, phu+o*'n co' chu+~ "A'n ma ni ba't minh ho^`ng", ho. tin Dalai Lama la` Qua'n The^' A^m ta'i the^', nhu+ng ddu+o*`ng lo^'i tu ho.c kho^ng kha'c gi` nguoi nu+o*'c kha'c. Bo*?i vi` Di.a Ta.ng lie^n quan nhie^`u vo*'i lu.c dda.o cho ne^n to^i cho.n Di.a Ta.ng la`m te^n cho pha'p mo^n. Di.a Ta.ng chi? la` ca'i te^n to^i cho.n dde^? cho kha'c vo*'i pha'p mo^n kha'c tho^i chu+' kho^ng co' y' nghi~a gi` he^'t. Cu~ng nhu+ nga`y xu+a nguoi ta cu~ng co' the^? du`ng te^n Di DDa` hoa(.c Cu+.c La.c thay vi` Ti.nh ddo^.; Ti~nh Ta^m thay vi` Thie^`n. Chu+~ pha'p mo^n to^i du`ng kho^ng ddu'ng nghi~a cho ne^n to^i se~ ddo^?i la.i. Chu+~ pha'p mo^n to^i du`ng kho^ng co' nghi~a la` Dharma ma` chi? la` "ca'ch thu+'c". Ba^y gio*` to^i ddo^?i la.i, thay vi` ke^u la` pha'p mo^n Di.a Ta.ng to^i ke^u la` ca'ch thu+'c tu co' te^n la` Di.a Ta.ng (CTDT)

LU.C DA.O

Ta tha^'y trong kinh Di.a ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't nguye^.n ddo^. cho mi`nh trong lu.c dda.o. Chu+~ lu.c dda.o to^i du`ng o*? dda^y kho^ng gio^'ng chu+~ lu.c dda.o trong kinh hoa`n toa`n. Chu+~ lu.c dda.o to^i du`ng trong CTDT no'i ve^` sa'u dda(.c ti'nh cu?a nguoi trong hie^.n ta.i. Co' nguoi sanh ra hoa(.c bi. tai na.n ma` cu.t he^'t cha^n tay, ho. la`m kie^'p nguoi nhu+ng ddi ddu+'ng kho^ng dduoc, pha?i le^'t hoa(.c bo` nhu+ thu' va^.t. Co' nguoi bi. be^.nh ta^m tha^`n so^'ng trong so*. ha~i nhu+ chu'ng sinh trong ddi.a ngu.c, lu'c na`o cu~ng tu+o*?ng tu+o*.ng nhu+ co' nguoi muo^'n gie^'t mi`nh. Co' nguoi tham lam nhu+ nga~ qui?. Co' nguoi gia^.n du+~ nhu+ A tu la. Co' nguoi to^'i nga`y thoa?i ma'i, gia^`u co' a(n cho*i nhu+ nguoi tro*`i. Khi to^i no'i Di.a Ta.ng ddo^. cho mi`nh trong lu.c dda.o, y' to^i la` nguoi tu theo CTDT pha?i la`m nhu+~ng ddie^`u to^i ne^u ra o*? be^n tre^n (ddie^`u pha?i la`m cu?a nguoi tu theo CTDT) dde^? tha^'y dduoc su+. nguye^.n ddo^. cu?a Nga`i trong hie^.n ta.i na`y; co`n ne^'u kho^ng la`m thi` kho^ng tha^'y.

SU+. TU+. DO CU?A NGU+O*`I TU THEO CTDT:

Pha'p mo^n CTDT la` pha'p mo^n ddem dde^'n su+. ha.nh phu'c cho con ngu+o*`i ngay ba^y gio*`. Trong pha^`n mo*? dda^`u to^i no'i mi`nh pha?i bie^'t mo^.t i't ve^` kha'i nie^.m Pha^.t ho.c dde^? giu'p cho mi`nh cho.n lu+.a ca'i gi` to^'t thi` la`m, ca'i xa^'u thi` tra'nh. Ta.i sao pha?i co' tu+. do ? Tu+. do chu+'ng to? la` mi`nh hie^?u bie^'t ca'i mi`nh la`m chu+' kho^ng pha?i la` tin theo hay bi. ba('t buo^.c bo*?i nguoi kha'c; DDu+'c Pha^.t Thi'ch Ca cu~ng dda~ khuye^'n khi'ch mi`nh ne^n chu+'ng nghie^.m nhu+~ng gi` Nga`i gia?ng da^.y.

KE^'T LUA^.N

CTDT kho^ng ddi nguo*.c vo*'i ddu+o*`ng lo^'i cu?a Dda.o Pha^.t. Nguoi tu theo CTDT ne^n nho*', pha'p mo^n na`y chi? giu'p mi`nh co' dduoc mo^.t ddo*`i so^'ng an nhie^n thoa?i ma'i trong hie^.n ta.i ma` tho^i. Trong qu'a khu+' mi`nh tu+` dda^u dde^'n, co`n khi mi`nh che^'t thi` mi`nh ddi dda^u? Nguoi tu theo CTDT pha?i tu+. tra? lo*`i ca^u ho?i ddo' cho mi`nh. Ne^'u mi`nh muo^'n tha`nh Pha^.t ngay ba^y gio*` thi` tu Thie^`n, co`n muo^'n ddi Ta^y Phu+o*ng Cu+.c La.c thi` tu Ti.nh ddo^., co`n muo^'n ra sao thi` ra thi` kho^ng ca^`n pha?i la`m gi` he^'t. Nhu+ng mi`nh pha?i co' tu+. do dde^? lu+.a cho.n ca'c pha'p mo^n ddo', khi cho.n thi` pha?i hie^?u cho ca(.n ke~ chu+' ddu+`ng dde^? ai du. do^~ mi`nh.

Xin ba.n ddu+`ng no'i vo`ng co, cu+' tra? lo*`i cho ca'c Pha^.t tu+? tre^n die^~n dda`n na`y bie^'t Pha^.t ti'nh la` gi`, no' tu+` dda^u ra. Ne^'u ba.n no'i ba.n co' thi` chi? cho mo.i nguoi bie^'t.
NAM MO^ DI.A TA.NG VU+O*NG BO^` TA'T.
PTDT

3189<--Next   Previous-->3187   View top 40 messages