Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  An Nam         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 24 21:51:50 2005
Subject:  Gởi mỹ lai Reader
Post No:  2058     Reply to:   2056

Nên chửi bằng tiếng Việt
Bạn mỹ lai Reader, xin bạn nên chửi bằng tiếng Việt v́ đây là diễn đàn VN. Tôi thấy loáng thoáng có tên tôi là AnNam ,mà tức quá không hiểu bạn nói ǵ cả? Kỳ sau nhớ kèm bản phiên dịch để PT dốt nát như chúng tôi hiểu bạn chửi cái ǵ, mới giả nhời được chứ.
*Vẫn c̣n quen tánh hung hăng chửi bới của bọn ma giáo, nếu không sớm cải ác ṭng thiện ,cửa đía ngục vô gián cắt lưỡi đang chờ mỹ lai đó em ơi!!

An Nam với mỹ lai là đồng nghiệp mà, đều hành nghề chửi lộn ở chợ cá lâu rồi , em không nhớ sau!. Nghe nói nay em nay làm chức lớn đến:"Tả sứ sứ Hộ pháp"của ma giáo; nhất định huynh sẽ t́m đệ để chung vui một bửa mới được
Bạn thân của mỹ lai( cũng là vua chửi lộn = tiếng Việt đây nhé)
An Nam

2059<--Next   Previous-->2057   View top 40 messages