Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 30 23:34:30 2005
Subject:  Không Tự Mâu Thuẫn
Post No:  2192     Reply to:   2191

Đúng, tôi có nói là kinh Lăng Nghiêm khó hiểu. Khó hiểu phần tìm cái tâm, khó hiểu phần dẫn chứng 50 loại ma, và khó hiểu nốt phần các vị Bồ Tát, Thánh Chúng trình bầy lối tu hành của mình.
Đúng, tôi có dẫn chứng kinh Lăng Nghiêm. Dẫn chứng không phải vì tôi đã đọc tới phần đó trong kinh. Tôi dẫn chứng là vì chư Tổ đã riêng lựa ra cái chương đó, để khuyến tiến hàng hậu sinh chúng ta tu Tịnh Độ. Chuơng đó là chương "Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật". Không phải là người hằng tu niệm Phật thì không biết. Chứ ai tu Tịnh Độ thì không ai là không biết cái chương này cả.

Còn bạn nói là kinh A Di Đà: 1) không phải là Phật nói, hay là 2) Phật chưa bao giờ nói đến danh hiệu Di Đà khi ngài còn tại thế, thì tôi xin thưa như vầy.
1) Một vị tăng nổi tiếng về việc tuyên bố rằng kinh Di Đà không phải do Phật nói đã có nguyên 1 quyển sách giảng về kinh Di Đà, và đã rơi lệ cảm động về nhời thuyết pháp của Phật trong kinh đó.
2) Danh hiệu Di Đà đã được nhắc tới từ trong pháp hội Hoa Nghiêm, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, trong pháp hội Lăng Nghiêm, chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật, trong pháp hội Pháp Hoa, phẩm Hóa Thành Dụ (Di Đà là 1 trong 16 vị vương tử của đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai, khi ngài chưa xuất gia).
Nay bạn lại cho rằng kinh Di Đà là ngụy tạo do người đời sau thêm thắt chế ra, và cho rằng đức Thích Tôn chưa bao giờ nhắc tới danh hiệu Di Đà, thì bạn tính cho rằng kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm và Pháp Hoa cũng là ngụy tạo đời sau thêm thắt chế biến ra ư? Theo như bạn nghĩ thế, thì bạn dẹp gần hết hệ thống Đại Thừa Phật Giáo rồi còn gì.
Thôi, để các bạn khác tính lại xem sao. Có nên theo Đại Thừa Phật Giáo nữa không?

2193<--Next   Previous-->2191   View top 40 messages