Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  To Tu Bi         Reply   Post Message
Date: Mon Jan 9 20:01:21 2006
Subject:  Đề nghị dẹp bỏ diễn đàn này !!!!
Post No:  2553    

Ba.n no'i, "Diễn đàn này tạo ra để XẠO như trên bàn nhậu mấy ông ma men tán dốc chứ không có hữu ích ǵ cho sự giải thoát.
Tôi yêu cầu dẹp bỏ diễn đàn này. Đồ thứ ăn ở không, xạo xạo."
Vi` die^~n dda`n na`y ba.n mo*'i bie^'t nguoi ta tan do'c. Ne^n ca'm o*n nguoi ta.

2554<--Next   Previous-->2552   View top 40 messages