Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TK         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 8 03:04:52 2006
Subject:  Goi ban PTDT
Post No:  3359     Reply to:   3358

##"Kẻ nào dùng âm thanh , sắc tướng cầu Ta,
Kẻ đó hành tà đạo.
Không thể thấy N.Lai." "
Ba.n TK quote kinh Kim Cuo*ng de^? so sa'nh vo*'i kinh Di Da` la` compare apples with oranges. Tha^'y Nhu+Lai trong kinh Kim Cu+o*ng kha'c vo*'i "Hoa khai kie^'n Pha^.t ngo^. vo^ sinh" cu?a kinh Di Da`.
Namo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't. ##

Xin gia nhời bạn PTDT, chung 2 post 3356 vả 3358 nhự sau:

Đạo Phât khác các tôn giáo khác---> ở tính nhất quán và dùng gươm báu trí tuệ để diệt các nghiệp trong tàng thức để thành Phật, và dỉ nhiên khi dùng trí tuệ sáng suốt thấy chúng sanh đồng nhất thể ---> th́ tâm từ bi phát sinh, đây là từ bi thực sự chớ không = lư thuyết. Như vậy từ bi là outcome của trí tuệ.
Những kẻ chưa đủ trí tuệ ,chưa thấy ḿnh và cùng chúng sanh muôn loài đồng thể tánh, th́ từ bi họ nói ra chỉ là mớ lí thuyết theo cách họ nghĩ mà thôi.
Trong kinh Kim cang dạy: "Khi bố thí phải thấy không có nguời bố thí và kẻ nhận bố thí, th́ phước đức mới to nhớn". Điều này chỉ xảy ra thực sự ,khi hành giả là người có trí tuệ nh́n 4 tướng nhân ngả, thọ giă, chúng sanh--> mà không khời tâm phân biệt (wisdom of non-discrimination) thỉ mới làm được ; c̣n không th́ từ bi ,bác ái chỉ là nói trên lư thuyết chung chung mà thôi.

Tính nhất quán thấy rỏ ở chỗ là các cỏi tam thế Phật có đặc tính giống nhau(thường, lạc , ngă, tịnh)----.> vô sanh -vô tử. Nếu cho TPCL là nơi vô sanh vô tữ ,th́ không thể có các đặc tính khác các cỏi Phật kia, và ngược lại có đặc tính giống của tam giới được. Bài của Ngẩu ích đại sư quá rỏ ,bạn nên t́m đọc trong các posts trước.
Khi bạn cho rằng :"quote kinh Kim Cuo*ng de^? so sa'nh vo*'i kinh Di Da` la` compare apples with oranges." -->là sai lầm lớn; v́ trong Kinh ,Phật nói:" chư Phật 3 đời đều giảng nói kinh này (KC) ; nay bạn lại nói ngược nại!!! Thế này nà thế nào??? Chẳng nẻ bạn nói trúng mà Phật nói sai sao??? và có phân biệt trong nhiều cỏi phật hay sao??

TK

3360<--Next   Previous-->3358   View top 40 messages