Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thiền sinh/Paris         Reply   Post Message
Date: Mon Jun 12 22:24:14 2006
Subject:  TPCL trong tâm tánh của ta/ban PS.
Post No:  3116     Reply to:   3114

Gởi bạn ta,

###Nơi vô biên sát hải trong tâm tánh của ta, thật có thế giới Cực Lạc cách ngoài mười vạn ức cơi, thật có đức A Di Đà Phật hiện tại, Ngài đă chứng tâm tánh trước, từ bi tiếp dẫn hết thảy loài mê. Nay ta dùng Bồ Đề tâm lực này xưng danh hiệu Ngài th́ cùng với đức A Di Đà Phật như hư không ḥa lẫn hư không, như nước ḥa lẫn vào nước. ###

Lần này bạn dẫn chứng đúng đấy. Cực lạc quả có thật, Nhưng Mà có "Nơi vô biên sát hải trong Tâm Tánh của ta" chớ không phải có h́nh tướng huy hoàng tráng lệ chiếm 1 khoảng không gian và thời gian trong sum la vạn tượng này, như bạn đă nghĩ đâu.

Mổi đêm thỉnh thoảng bạn bắt gặp 1 v́ sao xẹt, và khoa học đă chứng minh rằng sao ấy đă huỷ diệt hàng triệu năm trước rồi, nay ánh sánh mới tới trái đất (tốc độ ánh sáng = 300.000km/giây).
Do đó, cho TPCL có thật và có h́nh tướng huy hoàng tráng lệ chiếm 1 khoảng không gian và thời gian trong sum la vạn tượng này, th́ cỏi ấy mau hay chậm phải có ngày cũng phải bị huỷ diệt ,lúc đó hết nơi đến cho người cầu vảng sanh TPCL hay sao?

C̣n nếu cỏi h́nh tướng ấy Không Bị Vô Thường chi phối, th́ chẳng lẻ các kinh Phật xưa nay tiền hậu bất nhất mâu thuẩn hay sao?

Cho nên,Muốn gặp Di Đà ,hoặc cỏi TPCL ngài an trú , phải dùng "Bồ Đề tâm lực (bản tâm- the true nature) này xưng danh hiệu Ngài th́ cùng với đức A Di Đà Phật như hư không ḥa lẫn hư không...". C̣n ngoài ra vọng cầu vô ích mà thôi!

Ghi chú: bạn muốn bác bỏ ư kiến tôi nói là sai, bạn phải dẫn chứng bằng những đoạn văn nào trái ngược lại ư tôi mới phải. C̣n dẫn ư giống như tôi đă nói với bạn, th́ có ǵ cần phải tranh luận nửa đâu!

Chúc bạn đủ sáng suốt hiểu rỏ các đoạn văn bạn post ,trước khi có ư kiến giúp người khác hiểu về pháp môn TĐ.

3117<--Next   Previous-->3115   View top 40 messages