Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Wed Dec 14 17:06:10 2005
Subject:  Gu*?i Ba.n Phuc' So*n ( tie^'p theo...)
Post No:  2450     Reply to:   2446

To^i xin ddu*o*.c tie^'p ...

DDa.o hu*~ dda~ vie^'t ra(`ng :
"Tới đây, tôi xin mạo muội, ăn ốc nói ṃ, nói cho vui, không biết có đúng không. Đúng th́ tốt, không đúng th́ bỏ đi. Tôi nghĩ chư Phật, khi giác ngộ, không c̣n bị hoặc nghiệp chi phối. Các ngài có thể lấy một cái sắc thân, vào thai, ra thai, vào sinh, ra tử mà không bị mê muội. Cũng như đức Thích Ca, thành Phật từ vô lượng kiếp xa xưa, rồi nguyện trôi vào ḍng sinh tử để hóa độ chúng sinh, cái thân của một ông thái tử Ấn Độ kia chỉ là một trong muôn ngh́n vạn ức thân. "
DDo.a.n na`y dda.o hu*~u "a(n o^'c no'i mo` , no'i cho vui " , cho ne^n to^i cu~ng xin "nha(.t vo? o^'c, dda(.t va^'n dde^`" cho vui theo vo*'i dda.o hu*~u ...To^i kho^ng nghi~ ra(`ng Pha^.t Thi'ch Ca dda~ tha`nh Pha^.t ro^`i ma` co`n ddi dda^`u thai va`o tu*? cung cu?a hoa`ng ha^.u Ma-Da dde^? tro*? tha`nh o^ng tha'i-tu*? Ta^'t-Dda.t-Dda , va` sau ddo' la.i co`n "ta.o ta'c" ra La-Ha^`u-La tru*o*'c khi xua^'t gia, ho*n nu*~a co`n tu theo dda.o Ba`-La-Mo^n 1 tho*`i gian dde^'n kie^.t lu*.c suyt' che^'t, pha?i nho*` va`o ba't su*~a cu'ng du*o*`ng mo*'i tro*? da^.y ddu*o*.c ! Nhu* va^.y kho^ng pha?i Pha^.t dda~ bi. hoa(.c nghie^.p chi pho^'i hay sao ?
To^i nghi~ ra(`ng tha'i tu*? Ta^'t-Dda.t-Dda cu~ng nhu* bao nhie^u chu'ng sinh kha'c, tru*o*'c ddo' thi` Nga`i dda~ pha?i tro^i no^?i trong lua^n ho^`i lu.c lo^. vo^ so^' dda.i kie^'p, cho dde^'n khi Nga`i dda('c dda.o tha`nh Pha^.t o*? ca'i kie^'p tha'i tu*? thi` Nga`i kho^ng bao gio*` co`n dda^`u thai dde^? quay la.i lua^n ho^`i nu*~a !

"Nhận xét là phải nhận xét với và sau sự suy nghĩ đắn đo cho chính chắn, với đầy đủ kiến thức và bằng chứng rơ ràng. Chứ không phải a thần phù nhẩy vào một cách là tuyên bố nhăng nhít. "
A^'y, a^'y ! To^i dda~ suy nghi~ dda('n ddo ro^i` thi` mo*'i no'i le^n nha^.n xe't cu?a to^i, co`n kie^'n thu*'c va` ba(`ng chu*'ng thi` to^i cu~ng dda~ tu*`ng tri'ch nguye^n va(n nhu*~ng lo*`i trong Kinh Kim-Cang, hay Ba't Nha~ ma` dde^`u lie^n he^. bo^? sung cho nhau ... Ngoa`i ra co`n co' ca? ca'c sa'ch cu?a ca'c tha^`y Thanh-Tu*` hay tha^`y Nha^'t Ha.nh nu*~a, nhu*ng ta.i dda.o hu*~u kho^ng muo^'n ghi nha^.n y' nghi~a Pha^.t Pha'p theo chie^`u hu*o*'ng ddu*o*.c no'i le^n trong nhu*~ng bo^. Kinh va` nhu*~ng cuo^'n sa'ch ma` to^i du`ng dde^? da^~n chu*'ng ddo' tho^i !

"Bạn giống như người bị cái trần nhà bằng kính nó cản trở bước đường thăng tiến. V́ thế bạn không thể hay là không chịu nghĩ ra ngoài tam giới. "

"Sự hiện hữu của các cơi Tịnh Độ của chư Phật 10 phương, ở ngoài tam giới, có đi trái với Phật Giáo đâu? Chính chư Phật nói ra mà. "

Chu*a cha('c la` Pha^.t no'i ra dda^u dda.o hu*~u a. ! Pha?i no'i la` Kinh no'i thi` mo*'i chi'nh xa'c ho*n ! Pha^.t thi` kho^ng no'i do^'i, nhu*ng Kinh thi` co' sai tra.i i't hay nhie^`u ...
Nhu*ng dda.o hu*~u dda~ nha^.n xe't ddu'ng , to^i qua? tha^.t nghi~ ra(`ng ngoa`i tam gio*'i la` nhu*~ng the^' gio*'i hu*~u vi ra, thi` chi? co`n nie^'t -ba`n la` tra.ng tha'i vo^ vi, nghi~a la` nhu*~ng ke? co' tha^n xa'c hie^.n co`n o*? trong tam gio*'i nhu*ng va^~n co' the^? so^'ng trong tra.ng tha'i nie^'t ba`n ne^'u dda~ dda('c dda.o ! Nie^'t ba`n kho^ng pha?i la` 1 the^' gio*'i bie^.t la^.p vo*'i nhu*~ng the^' gio*'i hu*~u vi trong tam gio*'i !


Xin ta.m bie^.t,

XTH

2451<--Next   Previous-->2449   View top 40 messages