Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Lam Sao Biet         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 31 19:06:24 2005
Subject:  An Nam (2194)
Post No:  2203    

An Nam ho?i Muo^', ro?, "Bạn không cần phải t́m hiêủ cách đọc kinh cuả bạn PS đúng hay sai. Bạn hăy trả lời ngay vạ đề là:
1-Kinh Di đà phài do đức Thích tôn giảng không?
2-Kinh Di đà có do người sau nguỵ tạo như 1 số người đă bịa đặt không?
Bạn cho biết câu trả lời cuả bạn th́ chúng tôi và bạn PS sẽ trả lời cho bạn rỏ vấn đề
An Nam "

La`m sao An Nam bie^'t đức Thích tôn giảng Kinh Di đà.

2204<--Next   Previous-->2202   View top 40 messages