Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  phàm phu         Reply   Post Message
Date: Thu Jul 6 23:47:09 2006
Subject:  gửi PS và các bạn
Post No:  3265    

_Bạn Phúc Sơn, bạn có từng đọc cuốn "Niệm Phật Tông Yếu" của ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân chưa?
_Bạn Phúc Sơn, bạn rất hay nói về Tịnh Độ vậy bạn tu tập như thế nào? hiện giờ bạn có được "nhất tâm bất loạn" ko? chiêm bao bạn có bao giờ thấy cảnh Cực Lạc chưa?
_Theo quan điểm của bạn người niệm Phật như thế nào th́ sẽ được văng sanh?
_Khi lâm chung người niệm Phật tâm bị tán loạn và tâm bất loạn, 2 tâm ấy tâm nào sẽ văng sanh?
_Khi lâm chung người không thường niệm Phật nhớ niệm 10 tiếng và người thường niệm Phật mà ko nhớ niệm, th́ người nào sẽ được thấy Phật.
_Niệm Phật dựa vào tự lực niệm Phật hay nhờ tha lực không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà?(tự lực cầu văng sanh)
_Người đă gây ngũ nghịch có được văng sanh?
Tôi đă đọc cuốn Niệm Phật Tông Yếu và nghĩ rằng có thể khác với suy nghĩ của bạn.
Tôi thấy quan điểm của tôi khi đọc cuốn này khác với quan điểm của tôi trước khi đọc, có thể mâu thuẫn với những điều bạn đă nghĩ về pháp môn niệm Phật.
Xin bạn và các bạn trong đây cho ư kiến.


3266<--Next   Previous-->3264   View top 40 messages