Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TK         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 7 05:52:30 2006
Subject:  Ban Minhdao
Post No:  3348     Reply to:   3347

##Tôi hiểu ư Bạn nói.

Tôi xin hỏi cái hiểu biết của các Kinh là do Bạn đọc hiểu biêt theo Ư Bạn?

Vậy Tây Phương Cực Lạc Thế Giới có thể nào là do Công Đức Tu Hành của A Di Đà Phật biến hiện ra được không ?

Bạn có bao giời tham khảo các Thầy về Tây Phương Cực Lạc qua chưa?

Bạn có nghe qua băng giảng " Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh B́nh Đẳng Giác" chưa?

Bạn có thể bỏ chút thời giờ nghe không? Nếu Bạn muốn th́ Tôi có thể gởi Tặng Bạn CD ##

Xin giă nhời;

Những diều hiểu biết trên các kinh tôi viết cho bạn, không phải là ư kiến cá nhân tôi nghĩ ra, mà có được như vậy---> mà từ các collections của tôi qua các bài giảng từ Internet lẫn nghe giảng trực tiếp (từ quư Hoà thương như Thanh Từ, Nhất Hạnh ,Datlailatma, Tuê sỹ........ và ngay trên diễn đàn này như PT, 2 sadi, Thiền sinh và..v..vv, không nhớ hết ),và đó là những common senses về Phật pháp ( không có ǵ là cao siêu hoặc khó hiểu) mà 1 người học Phật b́nh thường phải biết.

Nếu bạn c̣n nghi ngờ, có thể thử đưa bài này cho bất cứ Thầy nào (experienced monks- không phải các thầy trẻ tuổi mới tu tập) xem thử tôi có nói sai về điểm nào không? Nếu có sai điểm nào, xin bạn cho biết rỏ, và tên vị Tăng đó, để tôi t́m liên lạc học hỏi thêm. Đó là công đức lon của bạn trên đường tu tập.

TK

3349<--Next   Previous-->3347   View top 40 messages