Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thiền sinh/Paris         Reply   Post Message
Date: Sun Jun 18 01:13:56 2006
Subject:   nhất tâm bất loạn /ban PS.
Post No:  3168     Reply to:   3166

Gởi bạn ta,

###Cứ theo như tôi đọc, th́ thiền với tịnh là một.
Giữ câu Phật hiệu cho chắc, không cho ư tạp xen vào, th́ chẳng phải là đại định bên Thiền th́ là ǵ?
Giữ tâm lắng động, không cho ư tạp xen vào, chỉ chú tâm vào câu Phật hiệu, th́ là cảnh giới nhất tâm bất loạn của nhà Tịnh rồi c̣n ǵ? ###.

Kỳ này qua lời giải thích của bạn tôi hết c̣n thắc mắc ǵ nửa về thiền tịnh song tu nữa.

Tôi với bạn tuy tu 2 pháp môn khác nhau, bất đồng ư kiến về cách suy nghĩ Phật học, nhưng tới giờ này tôi thấy sự bất đồng đó là do sự phức tạp của ngôn ngử và đôi khi làm cho tôi và bạn hiểu nhầm nhau; nhưng các điểm trọng yếu của Phật giáo ,th́ chúng ta nghĩ giống nhau.

Ngoài ra, bạn có nhiều đức tính tốt mà tôi rất khâm phục (tuy đôi lúc bạn có hơi nóng tánh) đó là tính không câu nệ vào h́nh thức và lời nói thẳng ruột ngựa, giữ cho 2 bên cảm thấy thoải mái sau 1 cuộc tranh luận gay gắt.
Ngoài ra tính minh bạch của bạn ,thể hiện qua việc nói có sách mách có chứng, có logic rơ ràng, khi tranh luận (giả sữ ai cũng muốn dùng cái ḿnh nghĩ (cái Ta) để đối chất ,th́ có lẻ không ai dám tranh luận trên diễn đàn này nữa, v́ nó sẻ tạo 1 không khí dè dặt và không thoải mái và thù địch thật sự ,mà người tu cần tránh) và đa số đọc giả thầm lặng, cũng đồng nhận xét giống tôi ( có 6/6 bạn thân tôi: chúng khẩu đồng từ về bạn giống như tôi nghĩ).

Một lần nữa cám ơn bạn cho tôi một cuộc tranh luận "gay gắt" mà "rất hữu ích" ,để làm thước đo thất t́nh trong người có thay đổi chăng? hay vẫn như củ khi chưa tu tâp?.

Và cuối cùng, xin chúc bạn : người "đại địch thủ kiêm đại tri kỷ" cùa thiền sinh tôi, tu tập vạn sự như ư, (trước khi tôi phải trở lại lớp học vào đầu tuần tới). Chúng ta vẫn c̣n duyên gặp gỡ dài dài mà!

Thiền sinh.

3169<--Next   Previous-->3167   View top 40 messages