Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Wed Apr 5 22:29:42 2006
Subject:  Gui ban XTH - Post 2917
Post No:  2921    

Ba.n vie^'t, "Những ai không tin rằng con người có Phật tánh, th́ hoặc v́ chưa hiểu ư nghĩa của 2 chữ "Phật tánh" là ǵ nhưng đă vội vàng, bộp chộp bài bác lời Phật dạy, hoặc nếu đă hiểu Phật tánh chẳng qua chính là cái tánh biết nơi ta, thế mà vẫn c̣n bài bác , không tin là chúng sinh không có Phật tánh, th́ thử hỏi người ấy có mẫu thuẫn lắm không ? Bởi v́ nếu người ấy không có cái tánh biết (Phật tánh) th́ lấy ǵ để mà lư luận, để mà nghi ngờ, để mà bài bác, hoặc để đ̣i hỏi phải chứng minh ? Một người đ̣i hỏi những người khác phải chứng minh được rằng y có Phật tánh, th́ cũng tương tự như 1 người đ̣i hỏi phải chứng minh được rằng trong đầu của y có bộ óc !"
Ba^y gio*` ba.n no'i Pha^.t gia'o Nguye^n Thu?y ma^u thua^~n, nhu+ng nga`y xu+a ba.n khen Pha^.t gia'o Nguye^n Thu?y la` ddu'ng la` hay khi noi' chuye^.n vo*'i ba.n phu'c So*n. Kho^ng bie^'t ai ma^u thua^~n?
Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.

2922<--Next   Previous-->2920   View top 40 messages