Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  HL         Reply   Post Message
Date: Sun Dec 18 16:42:34 2005
Subject:  Kinh Kim Cương
Post No:  2468     Reply to:   2454

##Tổ Liên Tŕ có phân tích rơ ràng.
Kinh Kim Cương và Bát Nhă tuy là kinh Đại Thừa, nhưng lại chú ư dạy nhiều về tính "không" cho Thanh Văn Thừa (= A La Hán Thừa = Nguyên Thủy)##

Kinh này không phải chỉ dạy về tính “không” không đâu, mà là phương pháp tu để tâm được như như bất động.

2469<--Next   Previous-->2467   View top 40 messages