Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Gop Y         Reply   Post Message
Date: Mon Apr 3 14:40:44 2006
Subject:  Kiep
Post No:  2908     Reply to:   2905

ta từ đâu đến?
ta đi về đâu?
câu ta đi về đâu đă rơ ràng
nhưng câu ta từ đâu đến tôi chưa rơ, kiếp đầu tiên?là ǵ?

“ Ta là Phật
Phật là Ta ”

Ư nói :

Phật nói tất cả chúng Sanh điều có Phật tánh.
TạI V́ Vô Minh che lấp nên không thể hiển bài ra Phật tánh như Phật..


nhưng câu ta từ đâu đến tôi chưa rơ, kiếp đầu tiên?là ǵ?

Vậy Bạn Phàm Phu muống biết Kiếp đấu tiên hay từ đâu đến th́ Bạn nh́n kiếp hiện tạI của Bạn là Bạn biết Bạn từ đâu đến.


ta đi về đâu?

Th́ có 1 trong 84,000 Pháp Môn thành Phật nhanh nhất đó là Niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” đ ư ợc A Di Đà Phật rước v ề Tây Phương Thế GiớI rồI t ừ đó chúng ta o trong hoàng cảnh tốt gần Phật , Bồ Tát th́ sẽ Tu thành Phật rất nhanh đó sự tiện lợI thù thắng của Pháp Môn Niêm Phật

Đây là coi Bạn có thiện duyên phước Đức sâu dày mai máng có duyên Tin vào Pháp Môn Niệm Phật không.

Đây là vày lờI tốm tác,

Niệm Phật là Nhân Thành Phật là Quả


A Di Đà Phật

2909<--Next   Previous-->2907   View top 40 messages