Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  bàng quan         Reply   Post Message
Date: Sun Nov 27 16:48:44 2005
Subject:  Gởi bạn Phật Đức/PT & Nirvana
Post No:  2375     Reply to:   2369

Nếu có th́ giờ bạn nên vào trang Web của LangMai, đọc các bài giảng ngắn gọn và rất hay của TSNH ( Anh hoặv Việt) bạn sẽ hiểu rỏ thế nào là Phật tánh và Niết bàn. Bảo đảm là khi bạn đă hiểu th́ tư duy bạn hoàn toàn khác nay, tôi trước tu Tịnh nhưng khi đọc xong các bài của TSNH đă đổi qua Thiền.
bàng quan

2376<--Next   Previous-->2374   View top 40 messages