Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 14 23:04:09 2005
Subject:  Hoa Nghiêm , Thủ Lăng Nghiêm
Post No:  1860     Reply to:   1857

##bo*?i vi` co~i TPCL chi? la` pha.m tru` cu?a tu*-tu*o*?ng ! Ba.n thu*.c su*. bie^'t gi` ve^` co~i TPCL na`y ? pha?i cha(ng chi? la` nhu*~ng tu*o*?ng tu*o*.ng cu?a ba.n du*.a tre^n su*. mie^u ta? cu?a Kinh A-Di-DDa` ? Su*. mie^u ta? cu?a Kinh A-Di-Dda` ve^` co~i TPCL co' nhie^`u ma^u thua^~n, tra'i nghi.ch vo*'i ca'c gia'o ly' kha'c, ma` ca'c gia'o ly' a^'y co' he^. tho^'ng ha(?n ho`i... Cho ne^n to^i hie^.n tho*`i nghi~ ra(`ng Kinh A-Di-Dda` dda~ ddu*o*.c ca'c to^? sa'ng ta'c ra vi` lo`ng tu*` bi muo^'n ddo^. ddu*o*.c cho ra^'t nhie^`u ngu*o*`i "kho^ng muo^'n thoa't ly mo^.ng tu*o*?ng ddie^n dda?o !"... o*? va`o tho*`i ky` ma` tri' tue^. con ngu*o*`i co`n ra^'t nhie^`u me^ cha^'p ##

Bạn XTH:
Tư tưởng Tịnh Độ không phải chỉ bắt đầu từ kinh Vô Lượng Thọ hay kinh A Di Đà.
Tư tưởng Tịnh Độ đã có từ thời Phật nói kinh Hoa Nghiêm và kinh Thủ Lăng Nghiêm, hai bộ kinh quan trọng nhất của Phật Giáo.
Trong kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát khuyên các vị Bồ Tát trong 51 địa vị, cần phải cầu sinh sang Tịnh Độ để sớm thành quả Phật.
Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát tự trình bày lối tu Niệm Phật Tam Muội của ngài, lối tu niệm Phật A Di Đà.
Chính đức Phật đã đề cập đến sự hiện hữu của cõi TPCL từ khi Ngài nói nhũng bộ kinh đầu tiên như kinh Hoa Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm, kể trên.
Vì thế, cõi TPCL không thể gọi là phạm vi của sự tưởng tượng được.

1861<--Next   Previous-->1859   View top 40 messages