Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  QN         Reply   Post Message
Date: Fri Jun 16 23:12:45 2006
Subject:  Thân gởi bạn Thiền sinh.
Post No:  3155     Reply to:   3153

Thân gởi bạn Thiền sinh
Tôi tuy tu khác pháp môn với bạn, đôi lúc không đồng ư những điều bạn đối đáp với bạn PS, nhưng tôi lại khâm phục bạn ở cái tính thẳng thắn và b́nh dân của bạn trong khi đối đáp với các bạn khác trên diễn đàn này,không giống như một số kẻ miệng luôn niệm Phật hiệu ,mà ḷng dạ âm đôc chỉ chờ dịp chia rẻ hại người để thoả mản cái tâm ma quỉ của họ, nên gửi tặng bạn bài thơ này:

Thế Sự

Trường đời thế sự đảo điên,
Không lo tu tập thóat miền khổ đau.
Mưu sâu,thay áo đủ màu,
Thâm thâm dạ hiểm, tâm vào quỉ ly
Oa ngôn xảo ngữ ích chi.
Bày tṛ trí trá, đến kỳ chẳng lo.
Trơ trơ một cái mặt mo,
Mưu sâu mửng củ, chằng lo lưới trởi
Có ngày mă diện rưóc mởi
Lưởi kia phải cắt ,hết đời gian manh.

QN

3156<--Next   Previous-->3154   View top 40 messages