Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phước Lộc         Reply   Post Message
Date: Tue Oct 18 19:56:30 2005
Subject:  Sớm đuợc như ư
Post No:  1925     Reply to:   1924

##Ca'm o*n ba.n ca^`u nguye^.n chu+ Pha^.t 10 phu+o*ng gia ho^. cho to^i. Nhu+ng ne^'u ba.n tha`nh ta^m thi` ta.i sao ba.n kho^ng ca^`u nguye.^n cho to^i dduoc ha.nh phu'c a^'m no trong kie^'p Nha^n va` Thie^n, ma` la.i muo^'n to^i o*? di.a ngu.c hoa(.c la`m nga~ qui?, su'c sanh. Su'c sanh thi` co`n co' lo*.i cho ba.n (ba.n co' the^? a(n thi.t to^i) chu+' nga~ qui? va` dia. ngu.c thi` dda^u co' lo*.i i'ch gi`. ##

V́ bạn thờ Bồ tát DT ,mà Ngài qủan lư cỏi Địa ngục, về 3 cỏi duới đưọc gần Ngài để hạnh phúc nhiều hơn nữa. Hai Phật tử cùng quy y thày Tâm Giác ( tôi có hân hạnh gặp Thầy 1 lần) mà người th́ tâm trí sáng suốt, người th́............(không dám nói)
Xin đề nghị bạn nên đi khám sức khoẻ tổng quát lậi, c̣n nếu muốn sớm về gần Ngài để được hưởng phước th́ cứ để như vậy
Cầu Bồ Tát/ Đ T sớm rước bạn về cỏi của Ngài để sớm hưởng phước.
Xin quư PT cùng tôi cầu nguyện cho PTDT sớm như ư.
Phước Lộc

1926<--Next   Previous-->1924   View top 40 messages