Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phước Lộc         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 21 18:46:04 2005
Subject:  Kính gởi ST/PTDT /Bài 2
Post No:  1990     Reply to:   1982

Kính gởi ST/PTDT /Bài 2,
##Ne^'u ai ho?i ba.n la` tra'i du+a ha^'u no' ra la`m sao, gio^'ng ca'i gi`, ngon kho^ng, thi` ba.n tra? lo*` ra sao? To^i nghi~ la` ba.n se~ no'i no' la` tra'i ca^y, co' tra'i tro`n, co' ca'i ba^`u du.c, lo*'n be'; be^n ngoa`i ma^`u xanh. Ca('t no' ra thi` be^n trong ma^`u ddo?, a(n va`o ngo.t nhu+ ddu+o*`ng. Nguoi na`o ma` nghe ba.n no'i nhu+ the^' thi` nguoi ta se~ la^.p la.i y chang khi nguoi kha'c ho?i ho. vi` ho. hie^?u ca'i ma` ba.n die^~n ta? cho ho. Tha^.t su+. thi` ho. kho^ng bie^'t no' xanh hay ddo? la`m sao, lo*'n be' the^' na`o, ngo.t nhu+ ddu+o*`ng la` co' mu`i vi. gi`. Thay vi` tra? lo*`i cho ho., ba.n bo^? tra'i du+a ha^'u ra ca('t cho ho. mo^.t mie^'ng. Ca(`m le^n a(n va`o la` ho. bie^'t ngay. Mo^.t tho*`i gian sau qua ddi, ne^'u co' ai ho?i ho. a(n du+a ha^'u co' ngon kho^ng thi` ba.n nghi~ la` ho. tra? lo*`i la`m sao? To^i nghi~ la` ho. ddinh ninh trong gia^y la't ro^`i tu+. nhie^n vo^~ tra'n mo^.t ca'i vi` nho*' ra tra'i du+a ha^'u no' ngon nhu+ the^' na`o va` tho^'t le^n "tro*`i o*i ngon la('m". Ho. dda~ bie^'t dduoc tra'i du+a ha^'u. ##

Hỏi: Ít ra họ phải hiểu đại cương trước rồi mới dám ăn chớ, nhỡ bạn bỏ thuốc độc rồi sao ? Nói theo bạn ,th́ Tổ Huệ Năng khỏi cần thiệu trưóc 4 câu: " Bồ đề bổn vô.....hà xứ nhạ trần ai", cứ ngồi lim dim hoặc ra dấu bằng tay và baỏ cứ về thực hành đi sẻ tự chứng(khỏi cần lưu lại "Pháp baỏ đàn kinh" làm ǵ) th́ chúng sanh hiểu đưọc pháp môn "Vô niệm " cuả Ngài sao?? Tồ Lâm Tế, đơn giản nhất, c̣n phải giảng hàng trăm bài pháp và rố v́ sợ chúng sanh quên pháp môn cuả Ngài, mới baọ dạn thốt ra câu tối kị vào thời đó: "Phật là hố phân thúi" gây một cái strong impression để nguời sau nhớ pháp môn "Chánh niệm" cuả Ngài
Và bên Tịnh, nếu chư Tổ không lập thành văn bản(bài pháp) nêu rỏ đường lối, cách thức, lợi ích... và mỗi khi có người tới hỏi th́ baỏ" cứ về niệm Phật đi rồi sẽ biết"??? th́ mấy ai dám theo pháp này.
Và cũng theo bạn: không cần lư thuyết nhiều chỉ cần "thực hành đi rồi sẽ biết " cuả bạn , tôi nghĩ chỉ hạn hẹp trong 1 số người nạ đó mà thôi, qua chỉ 1,2 thế hệ th́ đă biến mất không c̣n ai nhắc đến nữa( Thí dụ như Đaọ dừa, Đaọ nuớc lạnh... ở VN trước đây.)
Và cũng theo ư bạn th́ Phật Thích Ca chỉ cần giảng 2, 3 cuốn kinh là đủ thực hành rố, khỏi cần phải dùng chi đến 3 Tạng (trên 3000 quyển đủ loại) để mới có thể lưu truyền pháp môn Ngài gần 3000 năm đuợc.

##To'm ta('t la.i la` ta tha^'y co' ba ca'i bie^'t, ca'i bie^'t na`o cu~ng to^'t he^'t nhu+ng co' ca'i to^'t ho*n ca'i kha'c:
1) Bie^'t vi` ho.c tu+` nguoi kha'c. Tha^.t su+. thi` nguoi ta bie^'t chu+' mi`nh kho^ng bie^'t.
2) Kho^ng ai da^.y mi`nh ma` mi`nh bie^'t vi` mi`nh du`ng ly' lua^.n logic. Bie^'t kie^?u na`y ra^'t quan tro.ng vi` da^y la` cai' cho mi`nh tie^'n tha^n trong xa~ ho^.i; bie^'t dduoc nhie^`u thu+' ma` nguoi kha'c kho^ng bie^'t. Nhu+ng ca'i bie^'t na`y gia?i quye^'t dduoc nhu+~ng va^'n dde^` ma` chi? ddo`i ho?i logic: che^' ra ma'y ddie^.n tu+?, xe ho*i,...Co`n nhu+~ng gi` ma` "go beyond logic" thi` kho^ng gia?i quye^'t dduoc; thi' du. nhu+ nhu+~ng cung an cu?a Thie^`n, mi`nh ddi dda^u sau khi mi`nh che^'t,....Bie^'t ba(`ng logic co' gio*'i ha.n.
3) Bie^'t ba(`ng "Insight", hi`nh nhu+ Thie^`n go.i la` Qua'n. Ne^'u kho^ng ddu'ng xin ca'c ba.n su+a? la.i. Theo su+. hie^?u bie^'t cu?a to^i (co' the^? sai) thi` Ti.nh ddo^. coi ca'i ddo' la` "Ti'n Nguye^.n Ha.nh". Nguoi tu the PMDT ca^`n pha?i co' ca'i na`y. ##

Theo tôi, cái biết thật sự phải có đủ 3 tiến tŕnh trên, có 2 th́ cũng chỉ là cái biết trên lư thuyết. Cái biết thật sự phải đúng vững trưóc cơn cuồng nộ bất thần, không báo trước, cuả ngọn "bát phong". V́ sao: Bạn nói đă thực hành trên 11 năm, nhưng tôi đă check tất cả các bài posts trước đây cuà bạn, tôi thấy " Bie^'t ba(`ng "Insight", cuà bạn vẫn c̣n nằm trong "á, ố.....lạc dục" ,mặc dù có khá hơn PT chưa từng thực hành pháp môn này đôi chút rất ít.
Mong nghe ư kiến bạn,
Phước Lộc

1991<--Next   Previous-->1989   View top 40 messages