Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Mon Feb 6 16:07:39 2006
Subject:  Gu*?i Ba.n Phuc'-So*n
Post No:  2651     Reply to:   2635

"Cần năng lượng định lực từ tăng thân, th́ sao không niệm ngay "Nam Mô Làng Mai Tăng Thân Chư Phật" cho rồi đi, sao lại c̣n bầy vẽ đi niệm 1 ông mà đ̣i dựa hơi ông khác. Sao mà vẽ vời lắm chuyện thế. "

Bo*?i vi` Ta(ng tha^n ma` to^i ddang muo^'n nu*o*ng theo luo^`ng na(ng lu*o*.ng dde^'n tu*` ddi.nh lu*.c cu?a ho. thi` kho^ng nha^'t thie^'t chi? la` Ta(ng tha^n o*? La`ng Mai ma` la` ta^'t ca? nhu*~ng ai du` la` xua^'t gia, hay co`n ta.i gia (ta.i gia ma` bie^'t tu ta^.p thi` nhu*~ng lu'c ddo' cu~ng co' Ta(ng tha^n !) ddang nie^.m ca^u "Na-Mo^ A-Di-Dda` Pha^.t" trong cha'nh nie^.m, ta^m kho^ng vo.ng tu*o*?ng TPCL hay 1 no*i cho^'n na`o kha'c ...vi` va^.y to^i cu~ng ne^n nie^.m cu`ng 1 ca^u nhu* ho. cho cu`ng ta^`n so^', chu*' kho^ng ne^n nie^.m 1 ca^u kha'c ddi nhu* dda.o hu*~u dda~ dde^` nghi. la` : "Na-Mo^ La`ng Mai Ta(ng Tha^n Chu* Pha^.t " !

"Bán tự vi sư" dạy cho nửa chữ cũng đă đáng là thầy ḿnh. Nay nương nhờ danh hiệu của Phật những 4 chữ, để được lợi lạc, thế mà c̣n vong ân bội nghĩa như thế hả??? "

Ke^? ca? 4 chu*~ "A-Di-Dda` Pha^.t" thi` va^~n kho^ng pha?i do Pha^.t Di-Dda` chi? da.y chu'ng ta nie^.m nhu* va^.y, ma` hoa(.c do chi'nh ddu*'c Bo^?n Su* dda~ chi? da.y cho chu'ng ta lu'c Nga`i chu*a ti.ch die^.t, hoa(.c do chu* To^? chi? ba`y sau ddo' , chu*' co`n tha^.t ra thi` Pha^.t A-Di-DDa` chu*a he^` tru*.c tie^'p chi? da.y cho ba^'t cu*' ai thuo^.c loa`i ngu*o*`i o*? no*i Sa-Ba` 1 ddie^`u gi` ca?, du` chi? la` nu*?a chu*~ tho^i !! Xin dda.o hu*~u lu*u y' ddie^?m na`y dde^? ddu*`ng la^`m la^~n, ro^`i tro*? ne^n "vong a^n bo^.i nghi~a" ddo^'i vo*'i Ddu*'c Bo^?n su*, hoa(.c ddo^'i vo*'i Chu* To^? , ke? dda~ thu*.c su*. da.y cho loa`i ngu*o*`i bie^'t dde^'n ca^u nie^.m Pha^.t A-Di-Dda` !
( Ba('t nguo^`n tu*` dda^u, tu*` Kinh na`o , do ai dda~ no'i ra Kinh ddo' khie^'n cho dda.o hu*~u ddu*o*.c bie^'t dde^'n Pha^.t A-Di-DDa` ? _ Cha('c cha('n kho^ng pha?i do Pha^.t A-Di-Dda` dda~ no'i !)

XTH

2652<--Next   Previous-->2650   View top 40 messages