Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Sun Nov 27 16:48:04 2005
Subject:  Gui ba.n bang quan - Post 2373
Post No:  2374    

## Muốn tiến bộ ở PP phải có tư duy đúng với lời giảng cuả Phật, hơn nửa Đaọ Phật là đaọ cuả trí tuệ ,lại phù hợp với khoa học, nên mới tồn tại đến nay (2600 năm) mà không bị lỗi thời. ##
To^i dda~ ddo.c nhie^`u ba`i posts tre^n die^~n dda`n na`y nhu+ng chu+a tha^'y ba`i na`o ma` ridiculous va` ill-informed nhu+ ba`i cu?a ba.n. Ba.n ba?o dda.o Pha^.t to^`n ta.i to*'i nga`y nay la` vi` phu` ho*.p vo*'i khoa ho.c. Kho^ng bie^'t ai dda^`u ddo^.c ba.n hay la` ba.n bi. mentally retarded ma` ba.n ba?o dda.o Pha^.t phu` ho*.p vo*'i khoa ho.c. Ne^'u nhu+ va^.y ta.i sao nguoi ta kho^ng go.i no' la` khoa ho.c ma` la.i go.i la` to^n gia'o. Khoa ho.c gi` ma` co' gia'o chu? la` mo^.t vi. Bo^` Ta't gia'ng the^' ddo^. sanh, khoa ho.c gi` ma` ngo^`i kie^'t gi`a bo^'n mu+o*i chi'n nga`y kho^ng che^'t ma` co`n tha`nh cha'nh qu?a. Ba.n co`n ba?o dda.o Pha^.t co`n to^`n ta.i dde^'n nga`y nay ho*n 2600 na(m ma` kho^ng bi. lo^~i tho*`i. Ca'i ddie^?m na`y ddu'ng la` ba.n bi. dda^`u ddo^.c ro^`i. DDa.o Pha^.t to^`n ta.i la` vi` nguoi ta tin va` ho.c ta^.p Dharma chu+' kho^ng pha?i vi` no' thi'ch ho*.p vo*'i khoa ho.c. Ba.n ha~y ti?nh da^.y, chu+a co' pha't gia?i Nobel ve^` dda.o Pha^.t.

## Ngày nay ở Tây phương người ta t́m tới đạo Phật nơi thiền (zen) nhiều hơn cả, v́ tính cách khoa học và logic của nó; c̣n nếu muón tu Tịnh th́ họ đả có đạo Catholic cũng đặt trên căn bản niềm tin nơi Chúa ,giống như Tịnh tin nơi Phật A di đà.##
Ba.n co' ca'i y' kie^'n na`y thi` to^i nghi~ la` ba.n bi. mental retard ro^`i vi` to^i chu+a tha^'y ai no'i nhu+ va^.y ca?. Nguoi Ta^y phu+o*ng ba^y gio*` theo Ma^.t to^ng nhie^`u ho*n Zen. Ho. theo la` vi` Dharma chu+' kho^ng pha?i logic. Ne^'u thi'ch logic thi` ho. ho.c philosophy chu+' theo dda.o Pha^.t la`m gi`. DDa.o Pha^.t va` Catholics kha'c nhau nhie^`u. DDa.o Chu'a tin co' Thu+o*.ng dde^' ta.o ra the^' gian va` con ngu+o*`i, kho^ng co' lua^.t nha^n qu?a; Ti.nh ddo^. tin Pha^.t Di DDa` la` mo^.t vi. Bo^` Ta't tha`nh cha'nh qu?a dde^? cu+'u ddo^. chu'ng sanh. Ti.nh ddo^. tin lua^.t nha^n qu?a.

## Do đó, người PT tu Thiền hoặc Tịnh không ngại nghe người khác tŕnh bày ư kiến về PP, và đóng góp ư kiến cho nhau để học hỏi (khác với tranh luận hơn thua ngoài đời).PP là sự đổi mới liên tục cho phù hợp với sự tiến hoá để trường tồn đến ngày nay( Đổi mới nhưng không được ra ngoài các trọng tâm Phật giảng).
Tóm lại tu môn nào miễn thích hợp với ḿnh là được, c̣n vào diễn đàn mục đích chánh là tranh luận PP; th́ không thể không có ư kiến đối lập được. Nơi nào Đạo hoặc Đời mà thiếu ư kiến đối lập ,th́ nơi đó khó có sự tiến bộ; hơn nữa 4 Đại trong ta là 4 elements luôn luôn khắc nhau ( nước khắc lửa, đất...) mà lại dẫn chúng sanh tới đạo dễ hơn chúng sanh các cỏi Trời khác . Đối lập trên tranh luận nơi đây, không nhằm mục đích tiêu diệt nhau như bạn nghĩ, mà nhằm tŕnh bày các ư kiến trái ngược về pháp môn ḿnh tu tập để các PT mới tu Phật có dịp lựa chọn nhiều hơn là chỉ có một cái duy nhất. Đành rằng trên Web rất nhiều kinh sách, tuy nhiên v́ quá nhiều, nên cần có Tăng đoàn (Sanga)hoặccác PT đi trước bàn luận, th́ dễ nh́n ra hơn và dễ lựa chọn hơn. Do đó mà mục đích tôi và các bạn khác vào Diễn đàn này không nằm ngoài sự tranh luận PP( tự nguyện chớ không ai bắt buộc), và có tranh luận th́ có sự không vừa ư ,là điều tự nhiên để tiến bộ, nếu không nhu vậy th́ ta vào forum như Vietfun chẳng hạn tán gẩu sẽ thấy vui hơn nơi đây. ##
Ba.n no'i "tu môn nào miễn thích hợp với ḿnh là được" nhu+ng ta.i sao pha'p mo^n thi'ch ho*.p vo*'i nguoi kha'c thi` ba.n cho la` sai. Ba.n kho^ng no'i Ti.nh ddo^. la` mo^n kho^ng thi'ch ho*.p vo*'i nguoi tu Thie^`n, ma` no'i Ti.nh ddo^. kho^ng pha?i la` pha'p mo^n ddem la.i su+. gia'c ngo^. ba(`ng Thie^`n hoa(.c nhu+ Thie^`n. Ho*n nu+~a tru+o*'c ba.n cu~ng dda~ co' bie^'t bao nhie^u Sangha, Ta(ng Ni, Pha^.t tu+?, ho.c gi?a dda~ ba`n lua^.n nhie^`u ve^` Thie^`n va` Ti.nh ddo^.. Ho. dda~ tranh lua^.n ha`ng nga`n na(m ma` chu+a co' nga~ ngu~ ra la` pha'p mo^n na`o ddu'ng ho*n, hay ho*n, nhu+ng ba.n dda^u co' chi.u nghe ma` va^~n co`n tie^'p tu.c dda^'u la'o. Co' ca'i ba.n no'i to^i tha^'y ra^'t ddu'ng la` "vào forum như Vietfun chẳng hạn tán gẩu sẽ thấy vui hơn nơi đây. "

Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.
PTDT

2375<--Next   Previous-->2373   View top 40 messages