Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  phàm phu         Reply   Post Message
Date: Sat Jul 8 07:27:21 2006
Subject:  trích NPTY(tiếp theo)
Post No:  3275    

17. Tất cả căn cơ tuỳ theo thiên tính mà Niệm Phật để văng sinh. Cái thân hiện nay do túc nghiệp đời trước mà có, nên trong đời này không thể thay đổi. Như người nữ mà muốn đổi thành người nam trong đời này th́ không thể được.
Cứ tuỳ theo thiên tính mà Niệm Phật. Người trí th́ lấy trí mà Niệm Phật văng sinh. Người ngu th́ dùng ngu mà Niệm Phật văng sinh. Có đạo tâm cũng Niệm Phật văng sinh. Không đạo tâm cũng Niệm Phật văng sinh. Người có tà kiến cũng Niệm Phật văng sinh. Hàng phú quư, hàng bần cùng, người tham lam, kẻ nóng tánh, bậc có từ bi, hạng không có từ bi, do BỔN NGUYỆN KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA ĐỨC A DI ĐÀ, hễ Niệm Phật th́ đều được văng sanh.
18. Hỏi: Người xuất gia Niệm Phật với người tại gia Niệm Phật hơn kém ra sao ?
Đáp: Người xuất gia Niệm Phật với người tại gia Niệm Phật công đức bằng nhau không có hơn kém.
Hỏi: Chỗ này quả thật tôi không hiểu. V́ sao người xuất gia không gần đàn bà, ăn chay trường và Niệm Phật, do đó rất đáng quư. Người tại gia thường hay nghĩ đến sắc dục, ăn thịt, uống rượu mà Niệm Phật hẳn nhiên là thấp kém, làm sao bằng nhau được ?
Đáp: Công đức bằng nhau không có hơn kém. V́ sao vậy ? Người không biết BỔN NGUYỆN CỦA ĐỨC A DI ĐÀ mới có nghi vấn này .
19. Anh Cát Đằng ( Một đệ tử tại gia thuộc hạng hạ lưu của Ngài ) cũng mong Phật cứu độ mà niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Pháp Nhiên này cũng mong Phật cứu độ mà niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Hai bên hoàn toàn không khác ǵ nhau.
20. Niệm Phật của Pháp Nhiên này với Niệm Phật của anh Cát Đằng hoàn toàn như nhau. Nếu cho rằng không giống nhau là hoàn toàn không biết ư nghĩa của Niệm Phật vậy. Như lấy gấm vóc mà gói vàng ṛng, hoặc lấy vải dơ mà gói vàng ṛng th́ cũng là vàng ṛng cả.
21. Hỏi: Niệm Phật khi tâm thanh tịnh với Niệm Phật khi tâm vọng động, hơn kém ra sao ?
Đáp: Công đức bằng nhau, không có ǵ sai khác.
(...c̣n tiếp...)
3276<--Next   Previous-->3274   View top 40 messages