Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Apr 2 16:12:10 2006
Subject:  Có Trả Lời Rồi / bạn phàm phu
Post No:  2907     Reply to:   2905

Bạn phàm phu đã nêu lên câu hỏi này hơn một lần và dưới hơn một hình thức.
Các bạn trong đây đã trả lời rồi.
Ngoài ra, tôi cũng trả lời trong 2 posts 2857 & 2861.
Bạn có đọc những câu trả lời chưa? Sao bạn lại hỏi một lần nữa như thế này?

2908<--Next   Previous-->2906   View top 40 messages