Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Vạn Đức         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 19 18:09:49 2005
Subject:  Goi Phước Lộc
Post No:  1945     Reply to:   1944

Thôi đi bạn Phước Lộc ơị! Bạn đối dáp không lại PTDT đâu ?cố gắng làm chi cho mệt, đề công sức đó làm việc khác tốt hơn. V́ sao?
-Một nguời bị tâm thần th́ luôn luôn cho là ḿnh đúng, và họ có hiểu bạn nói ǵ đâu mà bạn cứ nói măi.
-để cho người ta tu đủ duyên rồi th́ Bồ tát rước họ về điạ ngục để huởng hạnh phúc như họ ước muốn.
-tôi có nhận xét là bạn tuy muốn làm pháp thí để độ PTDT, nhưng bạn hơi nóng, nên PTDT đă không những không biết ơn mà c̣n hiểu lầm bạn nữa là đàng khác.
Vạn Đức

1946<--Next   Previous-->1944   View top 40 messages