Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  bàng quan         Reply   Post Message
Date: Mon Nov 28 13:00:55 2005
Subject:  rất đơn giản/goi PTDT
Post No:  2386     Reply to:   2384

Tôi đổi qua Thiền v́ lối Thiền mindfulness cuả TSNH có thể hành bất cứ nơi đâu và trong bât cứ công việc ǵ, không phải suy nghĩ nhiểù. Phép Thiền này tuy thấy đơn giản, nhưng đừng coi thường nó, nó giúp cho hành giả nào thực hành đúng lời chỉ dẩn trong ṿng từ 3-6 tháng sẻ giảm stress và tự nhiên cảm thấy an lạc thực sự.
Tu Phật cốt ở thực hành và cảm nhận nó phù hợp vơí nhu cầu tâm linh ḿnh là đủ. Tôi v́ đa đoan việc làm sinh kế nên thường bị nhiều stress, đến khi hành Thiền này đả giảm rất nhiều không cần phải thuốc men chi cả. V́ thấy lợi lạc rơ ràng, nên muốn gợi ư cho các bạn nạ muốn thử thực hành xem sao , v́ ḿnh tốt muốn người khác cũng có thể được tốt như ḿnh, chớ không có ư muốn tranh dành PT về theo pháp môn này như một số PT đả hiểu nhầm lẩn dễ mang nghiệp vạ thân;(thật ra chánh thức tôi vẫn chưa quy y thọ giaó tại LM, dự tính năm tới holiday sẻ sang thăm LM)
Tóm tắt, đây là môn thiền dễ thực hành, có công dụng giảm stress và được an lạc đó là nguyên nhân tôi đang thực tập môn Thiền này (cách đây hơn 3 năm rồi)

2387<--Next   Previous-->2385   View top 40 messages