Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phước Lộc         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 23 22:42:49 2005
Subject:  Welcome back PTDT!
Post No:  2043     Reply to:   2040

Welcome back PTDT,
Thật là một sụ đáng tiếc ngoài ư muốn vừa qua, nay tôi đề nghị có 2 giài pháp đơn giản nhẹ nhàng như sau tránh mất hoà khí giữa nhửng nguời tu, (nếu giải thích lôi thôi sợ đụng chạm nguời khác, tôi không muốn). Chon 1 trong 2 giài pháp ấy là:

1- Ban và tôi chỉ cần message cho nhau trên diễn đàn này 6 chữ: "chúng ta vẫn là bạn nhau"; thế là kể như xưa, không có ǵ xảy ra.

2- Bạn và tôi cùng post lời phát nguyện cho nhau trên diễn đàn này như sau: "Trưóc mặt Địa tạng vương Bồ tát con tên là.. (tên dùng trên diễn đàn này).. nếu có tà tâm ác ư ǵ trong cuộc.tranh luận đă đuợc 2 bên đồng ư trước vừa qua, sẽ gánh chịu mọi ác nghiêp nặng nề do tà tâm ác ư đó gây ra. Kư tên trên diễn đàn"

(*Lưu ư: mặc dù đó không phài là tên thật vẫn bị luật nhân quả chi phối như thường.)

Dành cho bạn quyền đuợc quyết định , tôi sẽ theo bạn. Đó là 2 cách thức đơn giản, tránh mất hoà khí không cần thiết giữa 2 nguời con Phật. Chớ tranh cải miệng hoài chẳng đi đến đâu cả, làm chán tai gai mắt các PT trên diễn đàn này.
C̣n việc bạn có muốn tiếp tục tranh luận hay không tôi cũng xin dành cho bạn quyết định.
Phước Lộc

2044<--Next   Previous-->2042   View top 40 messages