Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Cu'ng du`m         Reply   Post Message
Date: Sat Jul 8 21:50:14 2006
Subject:  Gui ban Phuc Son / Thu Nhiep 3279
Post No:  3280    

## Chữ "soi chiếu" chỉ đơn thuần có nghĩa là chiếu tới nơi. Quang minh Phật th́ tới đâu cũng chiếu thấu.
C̣n chữ "thâu nhiếp" có nghĩa là thu lại, bắt lấy. Quang minh của Phật chỉ có thể thâu nhiếp, thu lại, đem về, những người có hoài băo, có ước vọng muốn về Tây, mà thôi. Những kẻ không mong muốn về Tây, quang minh của Phật tuy chiếu thấu tới thân, nhưng họ không thèm hay biết, nên không hưởng ứng lời mời mọc của Phật A Di Đà.

Tôi có nghe ḥa thượng ở chùa gần đây, giảng về việc này, với thí dụ như sau, mà tôi thấy có lư.
Quang minh của Phật chiếu khắp mọi nơi, thí dụ như làn sóng vô tuyến của radio hay TV. Làn sóng vô tuyến ấy hiện hữu tất cả mọi nơi, mọi thời, chiếu thấu tất cả các máy radio, TV. Tuy nhiên chỉ có những máy radio nào, máy TV nào, mà vặn đúng băng tần, th́ mới có h́nh, có tiếng, phát ra. ##
Nha` kho^ng co' TV, ddi xem nha` lo^'i xo'm thi` co' dduoc thu nhie^'p hay kho^ng. To^i co' y' ho?i la` nguoi kha'c nie^.m Pha^.t va` ca^`u va~ng sanh cho mi`nh dduoc kho^ng.

3281<--Next   Previous-->3279   View top 40 messages