Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Wed Nov 23 23:37:55 2005
Subject:  Gửi XTH
Post No:  2350     Reply to:   2335

##Va`i ha`ng xin cha^n tha`nh go'p y' vo*'i dda.o hu*~u , va` ra^'t mong dda.o hu*~u da`nh chu't tho*`i gio*` dde^? suy nga^~m ... ##

Tôi tội vạ gì mà tôi phải suy ngẫm. Tôi với bạn như là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, sư nói sư phải vãi nói vãi hay. Tôi không bao giờ phủ nhận những lý luận về nhân quả nghiệp lực, vô vi hữu vi, chính nệm vọng niệm, ... của bạn. Còn bạn thì khăng khăng nhất định không chịu mở mang cái nhìn, bước lên thêm bước nữa, nhìn qua cái vô vi, cái Niết Bàn.
Hình như bạn chỉ ngừng tại cái điểm thành Phật nhập Niết Bàn, chứ không chịu tiến thêm bước nữa là trở lại độ chúng sinh.

Các kinh sách Tịnh Độ mà tôi xem, tôi không thấy liệt cõi TPCL vào hạng vô vi hay hữu vi. Tôi không biết vì sao. Nhưng với cái suy luận của tôi, thì vì cái tư tưởng TPCL là tư tưởng thành Phật độ chúng sinh, nên cõi TPCL là nơi dùng để tu hành mà thành Phật rồi đi độ chúng sinh, chứ không phải là một chỗ ngồi chơi sơi nước vĩnh viễn như Niết Bàn của nhà bạn.
Tới đây, bạn có thể cho TPCL chỉ là một cái hóa thành. Ừ thì bạn muốn cho nó là cái gì thì bạn muốn, bạn muốn gọi mặt giời là mặt giăng, hoa hồng là hoa cúc, thế nào thì tùy ý. Nó là TPCL thì nó là TPCL. Bạn gọi nó là cái gì thì nó cũng vẫn là TPCL. Mà dù tôi làm nghị gật đồng ý với bạn là nó không phải là TPCL thì nó vẫn là TPCL.

Cõi TPCL là do công đức tu hành của tỳ khưu Pháp Tạng mà tạo dựng lên. Không những TPCL mà thôi, mà tất cả các Tịnh Độ của chư Phật 10 phương đều như thế cả. Công đức nghiệp lực của chư Phật hoàn toàn trong sạch, không thể nghĩ bàn được. Với công đức vô lượng, thì quả báo cũng phải vô lượng, cõi nước tất nhiên phải vô lượng. Nhân đấy quả đấy.
À, bạn nói, thế là hữu vi rồi. Thì tôi ừ một cái cho bạn mát gan mát mề cho bạn khỏi ấm ức. Nếu là vô vi thì ăn được cái giải rút gì? Không tới không đi, tịch diệt vẳng lặng, chỉ là để cho những vị thánh nhập Niết Bàn thôi.
Đàng này người ta sang đấy, để thân cận Phật và chư thượng thiện nhân, để có thể cúng dường tha phương 10 vạn ức cõi Phật trong 1 ngày, nghe vô lượng pháp thoại, rồi tu hành thành Phật, rồi trở lại tam giới mà độ chúng sinh. Thì người ta có thèm gì mà biết cõi ấy hữu vi hay vô vi? Miễn là có nơi chốn học hành đàng hoàng để thành Phật là được rồi.
Bạn lại nói: ơ hay, ở đây tu học đã sao mà lại đứng núi này trông núi nọ.
Bạn có duyên với cõi này, thì bạn cứ ở đây mà tu, không ai nói năng gì sất cả.
Người khác có duyên với cõi kia, thì tại sao bạn cứ làm kỳ đà cản mũi mà nói rằng cõi kia không có, để súi người ta đừng đi.
Bạn lại nói, tôi biết chắc chắn là cõi kia không thể có trong hệ thống tư duy của Phật Pháp được.
Bạn đọc thông hết ba tạng kinh luật luận chưa? Kiến thức của bạn so với kiến thức các Tổ Thiền Tông mà xiển dương Liên Tông, thì kiến thức ai rộng ai hẹp?

Bi giờ mình xét đến cái chuyện luân hồi.
Bồ Tát đi theo độ chúng sinh, có chịu luân hồi không? Có chứ. Chúng sinh luân hồi sinh tử, khi tới khi đi. Nếu Bồ Tát trụ trong Niết Bàn vô vi, không đi không tới, thì làm sao mà gần chúng sinh để giáo hóa chúng sinh?
Nhưng cái luân hồi sinh tử của chúng sinh là do nghiệp lực, khi cách ấm, khi ra thai, hôn mê không biết đầu đuôi gì cả.
Còn luân hồi của Bồ Tát là do nguyện lực, nên tuỳ ý tùy tâm mà sinh ra chết đi, để theo chúng sinh.
Các bậc Bồ Tát mà theo được luân hồi là các pháp thân Bồ Tát, là cổ Phật thị hiện, đã chứng vô sinh pháp nhẫn, nên mới có thể ra vào sinh tử mà không bị hôn mê khi cách ấm, không bị nghiệp lực ràng buộc.
Bồ Tát phải sinh ra như con người thì mới dạy được con người. Chứ Bồ Tát mà từ trên giời rớt xuống, dưới đất chui lên, chẳng giống ai cả, thì dạy ai mà tin.

Các bạn phải đọc phải nghe tổ Liên Trì Vân Thê giảng "Di Đà Sớ Sao" thì mới có thể thấy được cái huyền diệu của pháp môn Tịnh Độ. Hoàn toàn vì lợi sinh cả. Vãng sinh để mà rốt ráo thành Phật đắc vô sinh nhẫn để độ tận chúng sinh.

Còn bạn nào nghĩ là mình cứ khăng khăng ở cõi ngũ trược này, mà tâm tâm niệm niệm, đây là Tịnh Độ, Tịnh Độ là đây, mà có thể thấy cõi Tịnh Độ ngay nơi đây, thì cứ việc ở đây mà tu thành Phật đi, chả ai bảo sao cả.
Người khác có căn cơ nhân duyên của người khác, cản trở người ta tu làm gì, tội lắm.

2351<--Next   Previous-->2349   View top 40 messages